Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 496 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-12/20.02.2017 г. от „Автомагистрали Черно море“ АД , Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 кV и водопроводно отклонение до ПИ 000125 в местност „Чуката“, землище на с. Бъзън по първи вариант на трасетата през следните имоти – общинска собственост: 000129 и 000251 с НТП „Пасища, мери“; 000245 с НТП „Изоставени територии за трайни насаждения“; 000380 и 000417 с НТП „Полски пътища“; 000411 с НТП „Пътища IV клас“ и 000421 с НТП „Ведомствени пътища“.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)