Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 496 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 10/30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 5417 от 20.05.2008 г., находящ се в град Русе, ул. „Свети Димитър Басарбовски”, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.3.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри с площ от 2191 кв.м. с прогнозен приход от продажбата му в размер на 137127.00 лева.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.3.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на ИД на АГКК, с площ от 2191 кв.м, предмет на акт за общинска собственост № 5417 от 20.05.2008 г.(вписан под № 82, том ХХІІІ, н.д. 5920, вх. рег. № 23 от 26.05.2008 г. на Съдия по вписванията), при начална тръжна цена от 137127.00 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)