Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 497 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-10/14.02.2017 г. от Захари Георгиев Савов, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – нова въздушна мрежа НН в продължение на кл. А, ТП 4, ст. 10 до границата на имот 008067 в м. „Зад мелницата“, землище на гр. Мартен през имот 000025 – общинска собственост с НТП „Пътища IV клас“.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)