Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 497 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 10/30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.179.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на ИД на АГКК, местност „Орта Екенлик” с площ от 13,918 дка, предмет на акт за общинска собственост № 6428 от 28.02.2011 г.(вписан под № 138, том 5, дв. вх. 2367, н.д. 971, вх. рег. № 2454 от 02.03.2011 г. на Съдия по вписванията) при начална тръжна цена от 25000.00 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)