Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 497

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 497
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и чл.6, ал.2 от ЗОС; чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, общинският съвет реши:   
   
Обявява имот намиращ се в гр. Русе, комплекс „Здравец-изток”, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.288 с площ 1 022 кв.м., за имот-публична общинска собственост  и го вписва в списъка за имотите-публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.