Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 498 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-9/24.02.2017г. от Силвен Франсис Мишел Асалит, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – план за застрояване на имот с номер 068033, находящ се в местността „Люцерните“ в землището на с. Сандрово, Община Русе, като с плана се определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот с номер 068033, находящ се в местността „Люцерните“ в землището на с. Сандрово, Община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)