Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 498 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  и чл.16ж, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет – Русе реши:

  1. Предоставя  мандат  на  Кмета   на  Община  Русе  да  стартира  процедура  за пряко  възлагане,  превозите по линиите от утвърдената с Решение на Общински съвет – Русе № 1201,  прието с  Протокол  № 49 от 19.09.2019 година,  общинска

транспортна схема в част – градски линии на вътрешния оператор „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД, съгласно правилата на Регламент №1370/2007г. и  Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, като публикува в Официален вестник на Европейския съюз необходимата информация по чл. 16ж, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

  • Кмета на Община Русе, да внесе в Общински съвет – Русе проект на договор с „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД за възлагане на услугата Обществен превоз на пътници по утвърдената, с Решение на Общински съвет – Русе № 1201, прието с Протокол №49/19.09.2019г., общинска транспортна схема в част – градски линии. 

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)