Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 498 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 9/18.12.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот, представляващ земеделска земя 63427.15.759 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на ИД на АГКК, местност „Христо Македонски” с площ от 1442кв.м, предмет на акт за общинска собственост № 6866 от 21.01.2013 г.(вписан под № 184, том 3, дв. вх. 1589, н.д. 566, вх. рег. № 1629 от 06.02.2013 г. на Съдия по вписванията), при начална тръжна цена от 700.00 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)