Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 498

РЕШЕНИЕ № 498

Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и ал.3, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общинският съвет реши:

1. Обявява земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери, преминали в собственост на Община Русе от закритото ОУ „Христо Ботев” в село Червена вода въз основа на Заповед №РД14-112/14.05.2008г. на Министъра на земеделието и храните за имоти публична общинска собственост и ги вписва в регистъра на имотите – публична общинска собственост както следва:

№ по ред

Имот №

Местност

Категория

Площ/дка

1.

000117

Батмиш

Трета

44,227

2.

000122

Коцева чешма

Шеста/трета

96,051

3.

000128

КО

Трета

28,628

4.

000207

Разсадника

Четвърта

42,226

5.

000209

Панаира

Трета

19,597

6.

000211

Панаира

Трета

17,071

7.

000214

Панаира

Трета

85,889

8.

000264

Разсадника

Трета

54,208

9.

000268

Разсадника

Четвърта

59,772

10.

000269

Разсадника

Трета

29,439

11.

000275

Разсадника

Трета

20,808

12.

000276

Разсадника

Четвърта

37,928

13.

000277

Разсадника

Шеста/четвърта

58,691

14.

000280

Разсадника

Четвърта/трета

102,055

15.

000284

Панаира

Трета

25,500

16.

000287

Панаира

Шеста/трета

32,752

17.

000288

Панаира

Трета

39,163

18.

000290

Панаира

Трета

56,785

19.

000348

Среден баир

Трета

41,643

20.

000382

Панаира

Трета

45,562

21.

000397

Панаира

Трета/втора

14,501

22.

000403

Панаира

Шеста/трета

109,817

23.

000406

Баламата

Шеста/трета

53,411

24.

000448

Среден баир

Трета

20,658

25.

000475

Баламата

Шеста/трета

18,184

26.

000486

Гьола

Шеста

17,308

27.

000502

Червен баир

Трета

10,537

28.

000518

Гърков дол

Четвърта/трета

21,855

29.

000525

Бъзънско

Втора

46,085

30.

000531

Баламата

Шеста/трета

17,653

31.

000586

Бъзънско

Трета

32,323

32.

000991

Панаира

Трета

92,090

2. Обявява земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери, обособени от имоти, предназначени за изграждане на пречиствателни станции, посочени в Решение №411, прието с протокол №21/18.12.2008г. на Общински съвет – Русе за имоти публична общинска собственост и ги вписва в регистъра на имотите – публична общинска собственост както следва:

№ по ред

Имот №

Землище

Местност

Категория

Площ/дка

Обособен от имот№

1.

000063

Сандрово

–––––-

Пета/Трета

16,313

000019

2.

000083

Ново село

Край село

Четвърта

109,915

000058

3.

000044

Ястребово

Край село

Трета

41,979

000041

4.

000225

Просена

Джевелията

Трета

19,494

000200

3. За имотите по точка първа и точка втора да съставят актове за публична общинска собственост.