Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 499 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 54, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с т. 3, предложение последно от Решение № 48, прието с Протокол № 4 от 23.01.2020 година, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема отчет за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец Януари 2021 – месец Март 2021 година, съгласно Приложение 1.
 2. Удължава срока на работа на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за срок от три месеца.
 3. Възлага на постоянната комисия по екология към Общински съвет – Русе да продължи дейността по изготвяне и допълване на екологичния кадастър

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТОРИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 – МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.

За периода месец Януари – месец Март 2021 година Комисията проведе три присъствени заседания.

На 14.01.2021 г. бе проведено редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Уточняване вида и формата и срокове за попълване на въпросниците, необходими за базата данни на екологичния кадастър
 2. Разискване на писмо по сигнал на Иван Белчев и замърсяване на въздуха в град Русе вследствие от повишени стойности на крезол
 3. Други

В заседанието взеха участие Анатоли Станев –  Директор на РИОСВ – Русе,  Христо Милков –  Началник отдел РИОСВ Русе, Лилия Бояджиева –  Началник отдел „Лабораторни изследвания“ в РЗИ – Русе, Зам. – кмета на Община Русе – Димитър Недев, Директор Дирекция Екология  – Георги Игнатов, Началник отдел Екология – Василена Панкова

На заседанието бяха разгледани и одобрени формулярите за набиране на информация на базата данни за попълване на екологичния кадастър. Решено бе да се изиска първо информация от 17 те фирми потенциални замърсители, посочени в доклада на РИОСВ – Русе от края на 2020 година. Взето бе решение писмото за изисканата информация да бъде от името на Общински съвет Русе и подписано от Председателя на Общинския съвет. Определен бе и краен срок за получаване на информацията от фирмите – 10.05.2021 година.

 Във връзка със зададени въпроси от Иван Белчев за забелязани завишени стойности на крезол в данните, поместени на официалната интернет страница на РИОСВ – Русе, общинска администрация поиска становище от РИОСВ – Русе и РЗИ-Русе. Решено бе Началник отдел Екология – Василена Панкова да прати получената информация до г-н Иван Белчев и  Протокола от заседанието с информацията да се публикува на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

На 04.03.2021 г. бе проведено поредното заседание на комисията. В заседанието взеха участие Христо Милков –  Началник отдел РИОСВ Русе, Рени Петрова експерт Връзки с обществеността –  РИОСВ – Русе, Лилия Бояджиева –  Началник отдел „Лабораторни изследвания“ в РЗИ, Зам. – кмета на Община Русе Димитър Недев, Директор Дирекция Екология  – Георги Игнатов, Началник отдел Екология – Василена Панкова, Проф. Любомир Владимиров – преподавател в Русенски университет Ангел Кънчев

Дауд Ибрям представи обстоен анализ на причините и обстоятелства довели до химическото замърсяване на въздуха в Община през последните години. Бяха представени резултати и посочени причините поради, които фирмата Монтюпе ЕООД (ЛИНАМАР ЕООД  ) е посочена, като основен извършител на специфично замърсяване с органични замърсители. Обсъдени бяха и проблемите и последиците, които създават замърсяванията в здравен и санитарно- хигиенен аспект.  

На 17.05.2021 г. се проведе заседание на временната комисия на което с единодушие прие отчет за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец Януари 2021 – месец Март 2021 година.

Изложените факти налагат извода, че основната причина за химическите замърсявания в града са в следствие на неоснователното увеличаване на производствения капацитет на фирмата Монтюпе ЕООД без това да е съобразено с възможностите на пречиствателните съоръжения. Анализът достига до заключението, че  като последица от действията на МОСВ, РИОСВ Русе, както  на Областния управител на област Русе и Община Русе, а в определени случаи и на чужди дипломати се достига до нарушаване, неспазване и заобикаляне на процедурни правила по екологичното законодателство  и ЗУТ. 

Поради гореизложените факти се налага да се вземат следните мерки за ограничаване на замърсяванията и постигане на цели  на измерване специфичните замърсители от това производство  с метанови и неметанови въглеводороди.

 1. Кмета на Община Русе стриктно да изпълни задълженията си на основание чл.15, т.2 и т.9, чл.148, ал.3 от ЗООС за контрол и ограничаването на замърсяването на въздуха.
 2. Ограничаване на капацитета на дейността на фирмата на нива определени в КРNo 105/2006г. – 488 тона/24часа, а при продължаващо замърсяване и пълно спиране на дейността на фирмата.
 3. Въвеждане на непрекъснат 24-часов мониторинг в границите на фирмата за специфичните замърсители, като информацията да се представя на обществеността чрез онлайн платформа.
 4. Въвеждане на непрекъснат 24-часов мониторинг в границите на фирмата за специфичните замърсители, като се информацията да се представя на обществеността по онлайн платформа
 5. Реализиране на отворена информационна система на принципа на ГИС системите за данни на всички източници на емисии.

Тези препоръки за ограничаване на замърсяванията трябва да се отнасят за всички предприятия потенциални замърсители посочени в докладите на  РИОСВ Русе и Междуведомствената комисия на Областния управител. Целта е  измерване всички неорганични и органични специфични замърсители територията на Община Русе.

Основателно се поставя въпросът защо сега след 7-8 години се търси решение на този въпрос и какви са последствията за здравето на жителите от Община Русе, като до момента не е ясно кога и по какъв начин ще се реши този въпрос.

Заседания на временната комисия се проведоха при спазване на противоепидемичните мерки, установени за страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)