Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 499 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 7/24.09.2012 г., Протокол № 9/18.12.2012 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал.9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.120.14, находящ се в местността „Налчеджи бюлюк”, с площ 498 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6814/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 183, том 45, н.д. 9133, дв. вх. регистър № 17049, вх. № 17496/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.160.126, находящ се в местността „Мерата”, с площ 547 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 6824/28.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 181, том 45, н.д. 9131, дв. вх. регистър № 17040, вх. № 17489/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 547,00 лв. (петстотин четиридесет и седем лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.166.528, находящ се в местността „Астарджийка”, с площ 491 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6822/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 185, том 45, н.д. 9135, дв. вх. регистър № 17057, вх. № 17490/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 490,00 лв. (четиристотин и деветдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.166.363, находящ се в местността „Астарджийка”, с площ 829 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6748/20.08.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 105, том 31, н.д. 6214, дв. вх. регистър № 10836, вх. № 11123/03.09.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 829,00 лв. (осемстотин двадесет и девет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.120.14, находящ се в местността „Налчеджи бюлюк”, с площ 498 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6814/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 183, том 45, н.д. 9133, дв. вх. регистър № 17049, вх. № 17496/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.160.126, находящ се в местността „Мерата”, с площ 547 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 6824/28.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 181, том 45, н.д. 9131, дв. вх. регистър № 17040, вх. № 17489/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 547,00 лв. (петстотин четиридесет и седем лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.166.528, находящ се в местността „Астарджийка”, с площ 491 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6822/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 185, том 45, н.д. 9135, дв. вх. регистър № 17057, вх. № 17490/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 490,00 лв. (четиристотин и деветдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.4. ПИ с идентификатор 63427.166.363, находящ се в местността „Астарджийка”, с площ 829 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6748/20.08.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 105, том 31, н.д. 6214, дв. вх. регистър № 10836, вх. № 11123/03.09.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 829,00 лв. (осемстотин двадесет и девет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)