Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 499

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 499
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.39, ал.2 и ал.5 от ЗОС; чл. 44, ал. 5 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе; чл. 50 б от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 95 от Правилника за приложение на Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

                      1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: Гребна база-двуетажна масивна сграда със застроена площ 512 кв.м.-ПИ с идентификатор 63427.2.4981.3  и Хангар за лодки-едноетажна масивна сграда със застроена площ 688 кв.м.-ПИ с идентификатор 63427.2.4981.2, построени на брега на р. Дунав, между ул. „Омуртаг” и ул. „Мостова” в гр. Русе с АОС № 1726/11.11.1997 г., на Спортен клуб по академично гребане „Локомотив” – Русе, за срок от 10 /десет/ години.
                      2. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот, без право на промяна на предназначението му.
        3. В договора, който ще се сключи със СКАГ „Локомотив” – Русе да се впишат клаузите и сроковете на инвестиционната програма.