Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 5 Прието с Протокол № 2/05.12.2023г.

  1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 11  се правят следните изменения:

  1. ал. 3 се отменя.
  2. в ал. 4, т. 2 текстът „за различни кандидати“ се заличава.

§ 2. В чл. 20, ал. 1 текстът „може да създаде“ се заменя със „създава“.

§ 3. В чл. 22, ал. 2 се добавя ново изречение със следния текст:

          „Възнаграждението се получава, в случай че общинският съветник е гласувал  най-малкоза 2/3 от точките в дневния ред.

§ 4. Чл. 40, се правят следните изменения:

  1.  т. 5 придобива следната редакция: „т.5. Комисия по образование, наука, иновации и дигитализация“.
  2. В т. 11 вместо „Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“, да се чете „Комисия по Закона за противодействие на корупцията“.

§ 5. Чл. 50, ал. 3 придобива следната редакция: „Участващите в  закрити заседания на комисиите са длъжни да не разпространяват сведенията, станали им известни по време на заседанията и отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.“

§ 6. В чл. 63, ал. 2 се правят следните изменения:

  1. в т. 2 думата „законосъобразен“ се заличава.
  2. точка 3 се отменя.

§ 7. В чл. 76, ал. 7 изр. II, думата „изказванията“ се заменя с думата „изявленията“.

§ 8. В чл. 79, ал. 3 вместо цифрата „2“ да се чете цифрата „3“.

§ 9. Чл. 97 се изменя както следва:

„Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от изготвянето му. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание. Протоколите се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет  в отворен  формат, позволяващ директно  извличане  на текстова информация и / или в машинночетим отворен формат,  14 дни след подписването им, ведно с информация за начина на гласуване.“

§10. В чл. 102, ал. 1, т. 1 след текста Общински съвет – Русе знакът „ ; “ се премахва и се добавя следният текст „ в  отворен  формат, позволяващ директно  извличане  на текстова информация и /или в машинночетим отворен формат.“

§11. Навсякъде в Правилника, където е изписано  „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“,  да се чете „Закон за противодействие на корупцията.“

§ 12. Навсякъде в Правилника, където е изписана абревиатурата „ЗПКОНПИ“, да се чете „ЗПК“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 13. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение № 5 по Протокол № 2 и влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)