Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 5

РЕШЕНИЕ № 5
Прието с Протокол № 2/19.12.2007 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Отменя Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,  приет с Решение № 25 по Протокол № 4/11.12.2003 г., допълнен с решение № 342 по Протокол № 18  от 24.09.2004 г; решение № 1030А по Протокол №48/23.06.2006 г.; решение № 1182 по Протокол № 54/21.12.2006 г.; решение № 1208 по Протокол № 57/02.03.2007 г.
Приема Правилник за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация.
Задължава Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет в едномесечен срок да внесат за разглеждане статут за създаване на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция