Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 50 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 50
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.14, ал.8 от ЗОС, Общинският съвет реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
В чл.2, ал.1. се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „…за период от” се добавя „една година,” и след думите „…на квадратен метър” се добавя „или на декар”;
Създава се нова точка, както следва:
2. /нова/ т.41

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Месечна наемна цена на кв.м. или на дка.Площ за сектор – лева:

І
ІІ
ІІІ
ІV
V

1
2
3
4
5
6
41.

язовири и микроязовири с площ до 50,00 дка

20,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)