Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 50 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект и проектобюджета за 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2020, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 (резюме на проекта, финансов план, обяснителна записка и предварителна програма).

2. Възлага на Кмета на Общината след финансово-счетоводното приключване на фестивала да представи пред Общинския съвет отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на 60-то издание на фестивала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

Приложение 1

60. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2019 – РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА

 • ПЕРИОД: 13 – 29 март 2020
 • БРОЙ КОНЦЕРТИ: 21

БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: над 500 участници от 10 страни: Германия, Франция, Румъния, Великобритания, Италия, Литва, Словения, Корея, Армения и България.

СЪСТАВИ И СОЛИСТИ:

 • Симфоничен оркестър при Държавна опера – Русе, дир. Йордан Камджалов
 • Софийска филхармония
 • Национален филхармоничен хор „Св. Обретенов“
 • Румънски национален симфоничен оркестър, дир. Кристиан Мандял
 • Фестивален оркестър, дир. Емил Табаков
 • Ансамбъл „Московски солисти“  
 • Литовски камерен оркестър
 • Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, дир. Пламен Джуров
 • Струнен квартет „Модиляни“
 • Саксофонен квартет „SIGNUM“
 • Вокален ансамбъл „The Queen’s Six”
 • Струнен квартет „Фрош“
 • Ансамбъл „Музика Нова“, дир. Драгомир Йосифов
 • Сергей Крилов, цигулка
 • Минчо Минчев, цигулка
 • Светлин Русев, цигулка
 • Юри Башмет, виола
 • Ксавие Филипс, виолончело
 • Атанас Кръстев, виолончело
 • Пламена Мангова, пиано
 • Йоръм Сон, пиано
 • Елена Башкирова, пиано
 • Евгени Божанов, пиано
 • Виктория Василенко, пиано
 • Ясен Енчев, обой
 • Мирослав Петков, тромпет
 • Алексей Герасимец, ударни инструменти

Програма Премиери

 • Държавна опера – Русе: „Мефистофел“ – опера от А. Бойто 
 • Програмата на „Музика Нова“
 • Програмата на Юри Башмет & Московски солисти
 • Програмата на „The Queen’s Six”
 • Международна музикална академия „Проф. Саша Попов“
 • Флейта: проф. Георги Спасов
 • Цигулка: проф.Минчо Минчев
 • Оперно пеене: Дарина Такова
 • Мартенски музикални дни Джуниър (за деца и младежи от 5 до 30 години)
 • SIGNUM4Kids (Рапсодия в училище: образователни сесии в Русенските училища)
 • Саксофонен квартет SIGNUМ: От Холст до AC/DC – концерт, с фокус върху младежката аудитория
 •  Съпътстващи събития
 • Художествена изложба 60 години НУИ „Проф. В. Стоянов“
 • Документална изложба „60 години МФ Мартенски музикални дни

Медийни партньори: БНТ | БНР | Live7 TV | Печатни и електронни медии от Русе, региона и страната 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

Приложение № 2

60. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

„МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ 2020

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

       ПРИХОДИ:                                                          

  ИЗТОЧНИЦИОтчет 2019План 2020
ОБЩИНА РУСЕ170000175000
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:167124175000
2.1. Министерство на културата (трансфер)   4781060000
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.:119314115000
Приходи от билети и такси4564045000
Приходи от спонсорство и реклама, в т.ч. остатък от 2019 – 8294  лв.5650055000
Проекти и дарения от страната и чужбина17174   15000
                                                   ОБЩО:337124350000

РАЗХОДИ:

  ДЕЙНОСТИОтчет 2019План 2020
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА (възнаграждения на артистите и сам. билети)276467296127
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:5236353873
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал 98708100
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 97709770
2.3. Хотелско настаняване1405112249
2.4. Трансфер на участници с автобуси Букурещ – Русе – Букурещ04800
2.6. Акордиране, автори на концертни програми (22 бр.)42773650
2.6. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, командировки, авторски права,  изложби, членски внос БФА, муз. академия и др.    14395    15304
2.7. Остатък от 2019 г.8294 
Общо разходи:337124350000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

Приложение 3

60. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“  2020

                                    ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

            Проектобюджетът за 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2020 е разработен на базата на предложения проект за програма, извършеното договаряне с изпълнителите и цени на услугите към м. декември 2019 г. Общата рамка на бюджета на фестивала за 2020 е 350 000 лв., при размер на общинската субсидия от 175 000 лв. и приходи от други източници в размер на 175 000 лв. 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Приходната част на бюджета за 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ възлиза на              350 000 лв. и покрива планираните за подготовката и провеждането на фестивала дейности в програмната и организационна част.

Разчетите по приходната част на фестивалния бюджет предвиждат завишение на общата рамка на бюджета спрямо отчета за 2019 със 7 876 лв., продиктувано от по-богатия формат на фестивалната програма и планираните мащабни продукции във връзка с годишнината на Бетовен и по-конкретно изпълнението на такова ключово произведение от неговото творчество като „Миса Солемнис“ за хор, оркестър и солисти – съвместна продукция със Софийска филхармония и Националния филхармоничен хор „Св. Обретенов“. Наличното увеличение на общинската субсидия с 5000 лв. е минимално, като запазва дела на общинското участие към дела на приходите от други източници в съотношение 50% на 50%. Планира се също и значително увеличение на приходите от други източници със 7 876 лв.

                                                                                                                                                  Таблица 1

ИзточнициОтчет 2019План 2020% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             337124350000 
1. Община Русе170000175000      50%
2. Други приходи  167124   17500050%

Таблица 2

Други приходиОтчет 2019План 2020
ОБЩО ДРУГИ ПРИХОДИ в т.ч.:167124175000
Министерство на културата (трансфер)4781060000
Приходи от други източници в т.ч.:119314115000
Приходи от продажба на билети                                                             4564045000
Приходи от спонсорство и реклама, в т.ч. остатък от 2019 г. от 8294 лв.5650055000
Приходи от проекти и дарения    1717415000

Видно от Таблица 2 най-съществен в структурата на приходите от други източници се очертава делът на приходите от спонсорство, реклама и продажба на билети – общо 100 000 лв.,което съставлява89% от приходите от други източници. С оглед на необходимостта от реалистично планиране на приходната част, разчетените в настоящия бюджет приходи от проекти и дарения отразяват постигнатите предварителни договорености с наши потенциални партньори към настоящия момент от кампанията за финансовото осигуряване на фестивала, която технически ще продължи до края на м. февруари 2020.

Приходите от продажба на билети са разчетени максимално предпазливо, като запазват дял от 39% от общия размер на приходите от други източници и 13% от общата рамка на бюджета, което очертава една устойчива в годините тенденция. Прогнозата за целевото финансиране от Министерството на културата е в размер на 60 000.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходната част на представения проект за бюджет възлиза на 350 000 лв. Разчетена е в рамките на предвидените постъпления по изпълнението на приходната част на бюджета и е разработена на база действащи цени на услугите към м. декември 2019.   

                   Таблица 3

  ДейностиОтчет 2019План 2020
Общо разходи в т.ч.337124350000
Програмни разходи  276467296127
Организационно-технически разходи  5236353873
Реализирани икономии през 2019 г.          8294 

Видно от Таблица 3 с най-тежък дял в структурата на разходната част на бюджета са програмните разходи и включват основно разходите за възнаграждения, самолетни билети и пътни разходи на артистите и съставите. Завишението на планираните разходи за програмното осигуряване на фестивала с 19 660 лв. се компенсира от реализираните през 2019 г. икономии в размер на 8 294 лв., икономично развития план на разходите в организационно-техническата част на бюджета, както и от предвидените допълнителни приходи и постъпления от други източници.

Данните в Таблица 4 отразяват структурата на организационно-техническите и логистични разходи, свързани с провеждането на фестивала и включват разходите за техническото обслужване на залите и концертите, рекламните разходи (интериорна и екстериорна реклама, афиши, високотиражен двуезичен диплян, диплян музикална академия, двуезичен рекламен каталог, рекламни листовки) хотелско настаняване на участниците, разходи за акордиране на клавишните инструменти, осигурителни вноски, командировъчни, разходи за екипа на муз. академия, членски внос към Българската фестивална асоциация. С малки изключения проектът запазва като цяло обемите по отделните позиции от 2019 г., като извънредният разход за трансфер на оркестри и състави от Букурещ до Русе и обратно в размер от 4800 лв. се компенсира от икономичното планираните разходи по останалите пера от разходната част на бюджета.                             

                                                                                                                                           Таблица 4

Организационно-технически разходиОтчет 2018План 2019
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:5236353873
Сценичен, технически и обслужващ персонал98708100
Реклама97709770
Хотелско настаняване1405112249
Трансфер на оркестри и състави Букурещ – Русе – Букурещ с автобуси04800
Акордиране, автори на текстове за концертните програми (общо 22 бр.)42773650
Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски,  командировъчни разходи, авторски права, пресконференции, членски внос БФА, разходи муз. академия и др.  14395  15304

Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че значителна част от преките разходи по бюджета, се реализиратв Русе (хотелиерски, логистични услуги и организационно-технически екипи, други местни услуги) и представляват реален икономически принос за града.

В заключение, следва да обърнем внимание и върху факта, че ранният етап на планиране на разходната част на фестивалния бюджет носи редица неизвестни от гледна точка на бързо променящата се пазарна среда и динамиката в цените на услугите. Само по себе си това обстоятелство винаги крие рискове за нормалното протичане на подготовката на фестивала и при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да наложи допълнителни икономии в разходната част на бюджета, както и корекции в предварително обявената програма.

Изводи:

 • Бюджетът е балансиран и реалистичен;
 • Разходната част е развита максимално икономично;
 • Прогнозите за външното финансиране са разчетени в разумни и реалистични граници, като почиват на реално извършени към настоящия момент проучвания и договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)