Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 50

РЕШЕНИЕ № 50
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1,т. 3 и ал 2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2; чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен явен търг за отдаване под наем за срок от четири години на части от терени ПОС, за поставяне на:

1. Павилион за закуски, ъгъла на ул. „Александровска” и ул. „Мостова” с площ от 9,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 97,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.3 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
2. Павилион за закуски, ъгъла на ул. „Александровска” и ул. „Мостова” с площ от 9,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 97,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.3 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на явен търг по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили търга.
При провеждане на процедурата по отдаване под наем чрез явен търг, всеки един от павилионите по т.І следва да се отдаде на различна фирма.
Срок на договорите, съгласно точка І.