Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 500 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.39, ал.4 от ЗОС; чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба-ІІІ”, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.2998 с площ 7 207 кв.м., предмет на АОС № 6798/24.10.2012 г., на Сдружение с обществено полезна дейност «Футболен клуб «Левски-2000-Русе», за срок от 10 /десет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)