Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 500

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 500
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост,  Общинският съвет реши::

               1. Предоставя безвъзмездно за управление, на Детска ясла № 1, върху едноетажна масивна пристройка със застроена площ 171,60 кв.м., представляваща част от общински недвижим имот намиращ се в гр. Русе по ул. „Червен” № 5, актуван с акт за публична общинска собственост                         № 5455/23.06.2008 г.