Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 501 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, и чл.44, ал.4 от Наредба № 1 на ОбС Русе, и молба вх. № 36-10-2/20.12.2012 г. от НЧ „Гоце Делчев 2009”, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Гоце Делчев 2009”, на имот в гр. Русе по ул. “Ген.Гурко” № 19”А”, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 63427.2.236 с площ 676/901 идеални части и част от построената в него едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.236.1.1 със застроена площ 199,30 кв.м., предмет на АОС № 6723/12.07.2012 г. вписан под № 111, том 24, н.д. 4774 в АпВ, за срок от /5/ пет години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14–дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)