Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 501

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 501
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, протоколи №№ 84/25.09.2007г., 97/17.09.2008г.,100/08.01.2009г. на Комисията по общинска собственост  и искане вх.№ ОС08/14/15.05.2007г. от Валентин Петров Ганев, Общинският съвет реши:

      1. Не дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване с размери 7,55/1,12 м., към масивна сграда със застроена площ 48 кв.м., находяща се в гр.Русе, ж.к.”Здравец-изток”, кв.685, представляваща ПИ 174 – сграда, разположена между ж.б.”Боряна войвода” и ж.б.„Румяна войвода”, на Валентин Петров Ганев.
МОТИВИ: Съгласно Н.А.№ 12/2003г. Валентин Петров Ганев е собственик на сграда – /бивша котелна станция/ със застр.площ 48 кв.м. в ж.к.”Здравец-изток”, кв.685, ПИ 174 – сграда, между ж.б.”Боряна войвода” и „Румяна войвода”.
Със заповед № РД01/2164/03.05.2006г. на Кмета на Община Русе е одобрено изменение на ПЗ/План застрояване/ на кв.685, като се запазва като елемент на плана съществуващата масивна едноетажна сграда – бивша котелна централа и се приемат две новопроектирани двуетажни пристройки, долепени западно и южно към съществуващата сграда.
 Има одобрен инвестиционен проект за пристройка, вътрешно преустройство и промяна предназначението на сградата в магазин за хранителни стоки от 17.08.2006г. С писма №№ 80111/381/20.11.2006г. и от 18.12.2006г. Главният архитект е сезирал за незаконно строителство – пристройка с размери 7,55/1,12 м. Същата фигурира в инвестиционния проект, но строежът е извършен преди учредяване право на строеж и преди издаване на строително разрешение и по този начин се явява незаконно изграден.