Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 502 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 и чл.10, ал.1, т.10 от Наредба № 9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Дава съгласие Община Русе да закупи 100% от акциите в ЕГГЕД България АД на цена от 500 000 лева, която да бъде платена на посочено от продавача лице/дружество при следните условия:
1. От продавачите да се дадат гаранции, че при продажбата ще се прехвърли собствеността на целия транспортен парк включително тролейбусите, което ще бъде описано в приложение към договора за продажба.
2. Гаранция, че с плащането на горепосочената цена се счита погасен дълга на ЕГГЕД Русе АД към Mobilis Sp. z o.o по отношение ползването, както и преминаване собствеността върху 9 тролейбуса – 7 Neoplan N6020 и 2 Mercedes Benz 405 GTD и Mobilis Sp. z o.o , както и продавачите нямат други претенции към ЕГГЕД Русе АД и /или ЕГГЕД България АД.
3. От продавачите и/или свързаните с тях лица да бъдат предоставени документи, гарантиращи прехвърлянето на Общината (купувача) или ЕГГЕД България АД на всичките дългове, които имат ЕГГЕД България АД и ЕГГЕД Русе АД към ЕГГЕД Израел ТКС и др. свързани лица (приблизително 820 000 лева) за символична сума от 1 лев или заличаването им по друг допустим от закона начин.
4. Продавача ще предостави на Община Русе безусловна неотменима банкова гаранция от българска банка или потвърдена от българска банка със срок от 13 месеца в размер на 20% от стойността на сделката. Тези средства да могат едностранно, при безусловно поискване, да бъдат използвани от Община Русе за възстановяване на вреди, претърпени от скрити задължения на групата „Еггед Русе” АД и „Еггед България” АД. Тази гаранция да може да бъде ползвана и при санкции от данъчни ревизии за период от 5 години назад в случай, че такива се появят.
5. Да се предостави гаранция чрез декларация или друг допустим от законодателството документ, че са платени/ липсват към момента на сделката просрочени задължения извън текущите за осъществяване на основната дейност и промяна в имуществото на дружествата.
6. Продавачите да декларират, че няма задължения на дружеството, които не са отразени в счетоводните книги.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)