Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 502 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 30.1, т. 30.2, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

           1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автомат за кафе или сладолед, с площ от 1,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, по ул. „Борисова“, пред №88, бл. „Вяра“, зона „Д“ (ул. „Борисова“ с Гаровия площад), с начална тръжна месечна наемна цена – 113,00 лв. (Сто и тринадесет лева) без включен ДДС.

           2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, ядки, пуканки и царевица, с площ 2,50 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ и ул. „Отец Паисий“, позиция А-1 от зона „А“, с начална тръжна месечна наемна цена – 140,00 лв. (Сто и четиридесет лева) без включен ДДС.

           3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, ядки, захарни изделия, вестници и списания, с площ от 5,10 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Хан Аспарух“, пред  №18 , т. 28 от Общата схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 81,00 лв. (Осемдесет и един лева) без включен ДДС.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)