Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 502

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 502
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.62, ал.1 от ЗЕ и чл.37, ал.1, т.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Общинският съвет р е ш и:

                 1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за трафопост  с площ 48,24 в т.ч. застроена площ 16,64 кв.м. и сервитутно право 31,60 кв.м. в  кв.880 по ул.”Никола Воеводов” в гр.Русе, на „Е.ОН.България Мрежи”АД, при  цена 15 310,00 лева.
                 Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „Е.ОН.България Мрежи”АД.
                 2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.