Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 503 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2017 г., приет с Решение № 414/19.01.2017 г. – Приложение № 2, с точка 2.11. Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1187 с площ 55 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе, с начин на трайно ползване – ниско застрояване и построената в него едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.1187.1, със застроена площ 33 кв.м, с предназначение-друг вид сграда за обитаване, ул. Свети Димитър Басарбовски, Община Русе, предмет АОС №8142/06.01.2017 г.
2. Открива процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 63427.2.1187 с площ 55 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе, с начин на трайно ползване – ниско застрояване и построената в него едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.1187.1, със застроена площ 33 кв.м, с предназначение-друг вид сграда за обитаване, ул. Свети Димитър Басарбовски, Община Русе, предмет АОС №8142/06.01.2017 г.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)