Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 503 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 17 и ал. 5, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под под наем за срок от десет години, на част от втория етаж на масивна четириетажна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3251.1, която част представлява помещения №1 №2 и №3, с обща площ 90,00 кв. м., цялата сграда със застроена площ 585,00 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3251, с предназначение – сграда за образование, описана в Акт за публична общинска собственост №7075/07.10.2013 г., с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, която част се отдава под наем като образователен център, с начална тръжна месечна наемна цена – 61,00 лв. (шестдесет и един лева) без включен ДДС, при спазване на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО;
  2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под под наем за срок от десет години, на част от четвъртия етаж на масивна четириетажна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3251.1, която част представлява помещения, с обща площ 300,00 кв. м., цялата сграда със застроена площ 585,00 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на  гр. Русе 63427.2.3251, с предназначение – сграда за образование, описана в Акт за публична общинска собственост №7075/07.10.2013 г., с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, която част се отдава под наем като образователен център, с начална тръжна месечна наемна цена – 161,00 лв. (сто шестдесет и един лева) без включен ДДС, при спазване на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)