Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 503

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 503
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, във връзка, чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС и във връзка с чл.34, ал.l, т.4 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и наследниците на Димитър П. Салаков чрез замяна на идеални части, както следва:
    – Наследниците на Димитър П. Салаков да придобият  дела на Община Русе, възлизащ на 483/16262 ид.ч. от имот №142004 в местност „Гърков дол”, землището на с. Червена вода, начин на трайно ползване – полска култура, четвърта категория при неполивни условия с площ 16, 262 дка, като стават собственици на така описания имот;
    – Община Русе да увеличи дела си в имот №153001 в местност „Среден баир” , землището на с. Червена вода, начин на трайно ползване – полска култура, трета категория при неполивни условия, целият с площ 2525 кв.м, като към своя дял от 543/2525 идеални части се прибави дела на наследниците на Димитър П. Салаков от 314/2525. Община Русе придобива дял от 857/2525 идеални части.   
2. Наследниците на Димитър П. Салаков следва да заплатят разликата в стойността на заменените имоти в размер на 89,00 лева, както и дължимите данъци и такси, предвидени за сключване на сделката.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез замяна.