Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 504 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-20 от 24.02.2021 г. и писмо №30-6692-2#1 от 12.03.2021 г. от Георги Валентинов Стефанов – в качеството си на управител на „АГРИКОМ 83“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 65348.66.7 по КККР на с. Сандрово, местност Люцерните, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя производствена устройствена зона – „Предимно производствена“ (Пп), като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г., отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе. С ПЗ се определя със задължителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имота, с височина до 10,00 м. ПУП да се съобрази със дадени с писма с рег. №30-9965-76#1 от 02.04.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и рег. №30-9965-76#2 от 13.04.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с които следва да бъде съобразен бъдещият проект.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 65348.66.7 по КККР на с. Сандрово, местност Люцерните, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)