Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 504

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 504
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3,4, и 5, чл. 16 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.26 и т.33, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища за срок от пет години, както следва:
1. Част от фоайето на първия етаж на СОУ “Васил Левски”, в ж.к. “Дружба”, ул. „Гео Милев” №1, вдясно от входа за монтиране на автомат за топли напитки, състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена 71,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
2. Част от фоайето на третия етаж, крило “Д” на СОУ “Васил Левски”, в ж.к. “Дружба”, ул. „Гео Милев” №1 за монтиране на автомат за топли напитки, състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена 71,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.Срок на договорите – пет години.