Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 505 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2017 г., приет с Решение № 414/19.01.2017 г. – Приложение № 2, с точка 2.10. Продажба на поземлен имот №504.1455, с площ от 406 кв.м., с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс и построената в него сграда №504.1455.1 със застроена площ 110 кв.м., представляваща едноетажна масивна за търговия в с. Червена вода, Община Русе, АОС №8102/24.08.2017 г.
2. Открива процедура за приватизация на поземлен имот №504.1455, с площ от 406 кв.м., с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс и построената в него сграда №504.1455.1 със застроена площ 110 кв.м., представляваща едноетажна масивна за търговия в с. Червена вода, Община Русе, АОС №8102/24.08.2017 г.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)