Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 505 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет – Русе реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 17 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7071 – ул. „Шипка“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XIV-876 в кв. 103 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 310,00 лева (триста и десет лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 17 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7071 – ул. „Шипка“, село Николово, Община Русе, придаван към УПИ XIV-876 в кв. 103 по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 17 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7071 – ул. „Шипка“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XIV-876 в кв. 103 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, на Димитър Йовков Димитров и на Йорданка Кирилова Димитрова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 310,00 лева (триста и десет лева) и дължимите данъци и такси.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)