Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 505 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 24, ал. 2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5, преходни и заключителни разпоредби параграф 3 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши: 

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за открит склад, с площ от 159,47 кв. м., намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Родина-2“, ул. „Димчо Дебелянов“, № 2-А – т. 64 от общата схема и начална месечна наемна цена 41,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)