Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 506 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет – Русе реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 19 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №503.1622 – ул. „Ангел Кънчев“, село Червена вода, Община Русе, приобщен към УПИ XXII-667 в кв. 48 по регулационния план на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 270,00 лева (двеста и седемдесет лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 19 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №503.1622 – ул. „Ангел Кънчев“, село Червена вода, Община Русе, придаван към УПИ XXII-667 в кв. 48 по плана на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 19 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №503.1622 – ул. „Ангел Кънчев“, село Червена вода, Община Русе, приобщен към УПИ XXII-667 в кв. 48 по регулационния план на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, на Анна Петрова Димитрова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 270,00 лева (двеста и седемдесет лева) и дължимите данъци и такси.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)