Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 506 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 30 и чл.49, ал.2 от Наредба №1 на ОбС – Русе и предвид изскванията на чл.61, ал.2, т.3 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №5542/25.09.2008 год. и представляващ незастроен УПИ ХІІІ – 106 пп от кв.888 по регулационния план на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.333.122 с площ 21 646,00 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при начална конкурсна цена 846 700,00 лева /словом: осемстотин четиридесет и шест хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, други дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2. Одобрява конкурсни условия за продажба на недвижимия имот, подробно описан в т.1 от настоящото решение:
2.1 Участникът в публично оповестения конкурс да е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон.
2.2 Предназначение на новоизградения обект – съгласно предвижданията на действащия регулационен и застроителен план;
2.3 Цена на имота – не по ниска от началната конкурсна цена, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2.4 Размер на инвестициите – равняващ се минимум на началната конкурсна цена на имота;
2.5 Срок за реализация на инвестиционното намерение – до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждането в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най-късно до 18 месеца от датата на сключване на договора;
2.6 Брой на работните места, които ще бъдат разкрити след окончателната реализация на инвестиционното намерение;
2.7 Имотът, предмет на продажбата, да не бъде обект на разпоредителни действия, преди реализацията на инвестиционното намерение по т. 2.2 от настоящото решение.
2.8 В случай на необходимост от промяна на конкретното предназначение на имота, изменението на действащия ПУП – ПРЗ да е за сметка на участника, спечелил конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)