Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 506

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 506
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен ПОС, за поставяне на павилион за търговска дейност /т.316 от общата схема / на бул. “Родина”, в близост до кооперативния пазар, с площ – 95,00кв.м. и начална наемна цена 344,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договор за наем с лицето спечелило публичния търг.
Срок на договора – пет години.