Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 507 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол №15/20.03.2017 г., чл. 8, ал. 9 от ЗОС и заявление за закупуване на имот, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с поземлен имот с идентификатор 63427.151.26, находящ се в местността „Акациите”, землище на град Русе, с площ 560 кв.м., предмет на Акт №8162/09.03.2017 г. за частна общинска собственост, с прогнозен приход от продажбата в размер на 5 510,40 лв. (пет хиляди петстотин и десет лева и четиридесет стотинки), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.151.26, находящ се в местността „Акациите”, землище на град Русе, с площ 560 кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на Акт №8162/09.03.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №10, том 6, н.д. 1050 , дв. вх. регистър №2555, вх. №2583/14.03.2017 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенцията по вписвания, с начална тръжна цена 5 510,40 лв. (пет хиляди петстотин и десет лева и четиридесет стотинки), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)