Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 507 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7138 – ул. „Чипровци“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XV-31 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7138 – ул. „Чипровци“, село Николово, Община Русе, придаван към УПИ XV-31 в кв. 8 по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7138 – ул. „Чипровци“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XV-31 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, на Валентин Стефанов Василев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева) и дължимите данъци и такси.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)