Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 507 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.71 и чл. 72 от ППЗФВС, и във връзка с чл.49,ал. 1 от ЗФВС, Общинският съвет реши:

Изменя Решение №437 прието с протокол № 20/24.01.2013г. от Общински съвет-Русе като в т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и т .15 от Списъка на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, за отдаване под наем по ЗФВС през 2013г. думите „АОС №6711/22.06.2012г.” се заменят с „АОС №5521/31.08.2008г.”
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)