Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 507

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 507
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА ; във връзка т.2 и т.3 от решение № 438, прието с Протокол №22 от 29.01.2009год. на Общински съвет – Русе и чл.61, ал.2, т.3 от раздел ІІ на глава V от Наредба №1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост – заведение за обществено хранене – „Ривиера”, с обща площ 282,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 1800,00лв., намиращо се в „Парк на младежта”, включен в одобрения от Общинския съвет с решение № 279 от 11.09.2008год. устройствен план на „Парк на младежта”
ІІ. Одобрява конкурсни условия за отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост по т.1 – заведение за обществено хранене – „Ривиера”, намиращо се в „Парк на младежта”, включен в одобрения от Общинския съвет с решение № 279 от 11.09.2008год. устройствен план на „Парк на младежта”, както следва:
– условия за допускане в конкурса:
1. Предмет на публично оповестения конкурс – отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост в „Парк на младежта”.
2. Предназначение – заведение за обществено хранене в „Парк на младежта”.
3. Минимална конкурсна наемна цена – 1800,00лв. без ДДС.
4. Срок за отдаване под наем – 5 год.
5. Работно време – нормирано, съгласно Наредба № 5 на ОбС Русе .
6. Минимален размер на инвестициите за ремонт на обекта – 10000,00лв.
7. В публично оповестения конкурс могат да участват юридически лица, регистрирани по законоустановения ред, които са изправни по правоотношения с Общината и да не са нарушавали актове на Общински съвет Русе.
8. Критерий за допускане за участие в конкурса – Кандидатите да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство за обявяване на несъстоятелност.
9. Социални и други ползи за общината.
10. Изграждане на детска площадка и поддържането й за срока на договора.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекта по т.І след влизане в сила решението на Общинския съвет, като се съобрази с одобрените конкурсни условия, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето спечелило публично оповестения конкурс.