Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 508 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол №16/26.04.2021 г. на                       Комисията по общинска собственост и заявление вх. №№ОИ-10-101/02.12.2020 г., Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.5.753 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 337 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застояване (до 10 м), ведно с построената в него сграда с идентификатор  63427.5.753.2, със застроена площ 31 кв.м., на един етаж, с предназначение: Хангар, депо, гараж, с адрес: гр. Русе, ул. „Лисец“ № 56, предмет на Акт №9948/25.01.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №69, том 2, н.д. 292, ДВР 648, вх.№634 от 27.01.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе., с начална тръжна продажна цена 78 390,00 лв. /седемдесет и осем хиляди триста и деветдесет лева/, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)