Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 508 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 8, ал. 1 и 9 ЗОС, чл. 41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 2, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 3 и чл. 30 от Наредба № 1 / 18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2013 година” с нова позиция – незастроен недвижим имот с административен адрес ул. „Ясна поляна”, с. Сандрово, Община Русе, Област Русе, с площ от 1080 кв.м., предназначен за жилищно строителство, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-45 от кв. 73 по Регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, одобрен със Заповед № 60 / 22.05.1992 г. на Кмета на с. Сливо поле, Област Русе, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 6888 / 20.02.2013 г., при прогнозируем приход за Община Русе 12 670 лв.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета, раздел I и III от Наредба № 1 / 18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, за продажба на незастроен недвижим имот с административен адрес ул. „Ясна поляна”, с. Сандрово, Община Русе, Област Русе, с площ от 1080 кв.м., предназначен за жилищно строителство, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-45 от кв. 73 по Регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, одобрен със Заповед № 60 / 22.05.1992 г. на Кмета на с. Сливо поле, Област Русе, при начална тръжна цена 12 670 лв. без включени ДДС, други дължими данъци, такси и разноски по прехвърляне на собствеността. Същите са в тежест на участника, спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)