Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 509 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 21, ал. 4, чл. 40, ал. 2, т. 2 и 3, чл. 40, ал. 8 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 45, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол №15/20.03.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г., с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 63427.1.65.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе за тото-пункт, със застроена площ от 38 кв.м., с предназначение: Сграда за търговия, с административен адрес в град Русе, ул. „Воден“ №1-А, предмет на Акт №7294/04.07.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №111, том 22, вх. рег. №9007/10.07.2014 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход 21 800,00 лева (двадесет и една хиляди и осемстотин лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие да се извърши замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 63427.1.65.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе за тото-пункт, със застроена площ от 38 кв.м., с предназначение: Сграда за търговия, с административен адрес в град Русе, ул. „Воден“ №1-А, предмет на Акт №7294/04.07.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №111, том 22, вх. рег. №9007/10.07.2014 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с пазарна цена в размер на 21 800,00 лева (двадесет и една хиляди и осемстотин лева), без дължими данъци и такси, с недвижим имот, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 63427.5.725.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес в град Русе, ул. „Шипка“ №43, със застроена площ от 24 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, съгласно Акт №5387/11.12.2013 г. за частна държавна собственост, с пазарна цена в размер на 21 800,00 лева (двадесет и една хиляди и осемстотин лева), без дължими данъци и такси.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)