Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 509 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-3/09.03.2021 г. и извлечение от Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-156 в кв.17 по Регулационния и застроителен план на с. Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, с площ от 866 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Басарбово, Община Русе, ул. „Филип Тотю“, предмет на АЧОС №5573/19.11.2008 г., вписан под №139, том 51, н.д. 12704, вх.рег.№20245 от 26.11.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 19 973,00 лева.

 2. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-156 в кв.17 по Регулационния и застроителен план на с. Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, с площ от 866 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Басарбово, Община Русе, ул. „Филип Тотю“, предмет на АЧОС №5573/19.11.2008 г., вписан под №139, том 51, н.д. 12704, вх.рег.№20245 от 26.11.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Димо Иванов Кузев на цена от 19 973,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)