Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 509 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 10/30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.10.1090 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 532 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула” , ул. „Върбица”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 5976/11.06.2009 г., с начална тръжна цена в размер на 10400.00 лeва, без включен ДДС;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.10.1091 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 801 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула” , ул. „Върбица”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 5977/11.06.2009 г., с начална тръжна цена в размер на 14880,00 лева, без включен ДДС;
1.3.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)