Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 51 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 51
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл. 56, ал.1 от ЗУТ; чл.11, ал.1 и ал.2, чл.16 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр.Русе, пл.”Възрожденски”, с площ от 2,46кв.м. и начална месечна наемна цена 48,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терена по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)