Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 51 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС; чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие за придобиване в собственост от Община Русе на недвижими имоти, намиращи се в землището на гр. Русе, след обявяването им за имоти-частна държавна собственост, както следва:
1. ПИ с идентификатор 63427.179.44, намиращ се в гр. Русе, местност „Орта Екенлик“ с площ 302 094 кв.м. и построените в него 13 броя сгради, предмет на АПДС № 6250/19.08.2015 г.
2. ПИ с идентификатор 63427.11.151, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС с площ 2 851 кв. м. и построените в него 2 броя сгради, предмет на АПДС № 6046/09.10.2014 г.
3. ПИ с идентификатор 63427.318.185 по Кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, мест. „Гърков дол“ с площ 20 192 кв.м., с начин на трайно ползване-стопански двор, предмет на АЧДС № 4485/02.12.2008 г. и построената в него сграда с идентификатор 63427.318.185.1 със застроена площ 496 кв.м., предмет на АПДС № 6045/09.10.2014 г.
II. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописаните имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)