Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 51 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общински съвет Русе реши:

 1. Приема Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2020 год., съгласно Приложение 1.
 2. Възлага на кмета на Община Русе изпълнението и контрола на Общинския годишен план за младежта на Община Русе за 2020 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

( 2020 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Общинският годишен план за младежта (ОГПМ) отразява европейски, национални и местни политики за младите хора, систематизирани в програма с приоритети за всяка конкретна година и специфични акценти, свързани с динамиката в очакванията и потребностите на младежката общност в Русе.

    Създаването на Общински годишен план за младежта е нормативно постановено чрез Закона за младежта и се разработва в съответствие с Общинския план за развитие, синхронизира се със Стратегията за подкрепа за личностно развитие на учениците, Наредбата за приобщаващо образование и отправни точки, които предоставя всяка конкретна година.     

    Международните и европейски институции обявиха облика на 2020 година в едно направление: екология и овладяване на климатичните промени. Със своя резолюция ООН обяви 2020 за Международна година на здравето на растенията, а Европейската комисия обяви т. нар. зелена сделка с настъпването на 2020 година, с което поставя началото на въглеродно-неутрална Европа. От своя страна секторите, пряко свързани с младежките политики фокусират редица програми и ресурси върху ключови моменти и отправни точки в обществения и културно-исторически план на Европа. През 2020 остава актуална темата „Европейска памет за миналото“, която тази година насочва вниманието към  – 75 години от края на Втората световна война; 100 години от мирните договори, сложили края на Първата световна война; 60 години от първите избори за Европейски парламент;15 години от разширяване на ЕС в Централна и Източна Европа.

    Темите за опазване на околната среда и историческата памет са широко отразени в планираните за 2020 година дейности в Общинския годишен план за младежта, към което са добавени още специфични национални и регионални акценти, свързани със значими годишнини (1155 години от покръстването и официалното приемане на християнската религия в България, 150 години от създаването на Българската екзархия, 135 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България, 135 години от края на Сръбско-българската война). Планът отразява свързани с град Русе бележити годишнини (150 години от първото театрално представление в Русе, 170 години от рождението на Захари Стоянов,180 години от рождението на Стефан Караджа, 145 г. от рождението на Атанас Буров) и отправни точки в настоящето –

2020 е година на Европейско първенство по футбол и на ХХХII летни олимпийски игри.

    Освен изброените тематични насоки, настоящият план отразява изводи, формирани въз основа на срещи и анкетно проучване, проведено в периода септември – декември 2019 година в структурите на общинското образование във възрастова група 16-19 години. Този подход за планиране на дейностите в ОГПМ се прилага за втора година по препоръка на Общински съвет Русе и осезателно допринесе планираните младежки дейности да отразяват в максимална степен очакванията и интересите на младежката общност. С проведеното допитване и тази година имаме увереност, че предвидените дейности отговарят на потребностите на младите хора, поддържат приемственост между отделните годишни планове и мултиплицират резултатите им без да се отклоняват от националните и европейските стратегически документи за младежта.

     Предвид рамката на Националната стратегия за младежта (2010-2020), Националната програма за младежта (2016-2020) и Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, структурата и дефинираните цели в Закона за младежта, Общинският годишен план за младежта‘2020 не променя дефинираните цели, направления и логическа рамка. Програмата за 2020 продължава развитието на дейностите и финализира 10-годишната национална стратегия. Едновременно с това в ОГПМ‘2020 частично залагаме новите приоритети на младежките политики, които разработват в момента в ММС и ще бъдат водещи в следващия 10-годишен период. В новата 10-годишна доктрина за младежта до 2030 година стратегически цели са равнопоставеност между формално, неформално и професионално образование,  устойчива заетост и младежко предприемачество,  ангажираност, участие и овластяване на младите хора, социално благополучие, свободно време и култура. Всичко това е заложено в настоящия ОГПМ‘2020, което ще гарантира приемственост между младежките политики на двете десетилетия.

     Предвидени са дейности, които чрез регионални и местни специфики последователно развиват основните приоритети в програми за развитие и финансиране на младежки дейности до 2020 г. „Младеж в движение“, „Гаранция за младежта” и „Възможности за младежта”. Предвидени са всички възможности, които предоставя Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ на Национална програма за младежта (2016-2020).

     В обобщение на казаното дотук философията на Общинския годишен план за младежта‘2020 следва актуалната европейска доктрина да отговаря на потребностите, да кореспондира с интересите на младите хора, да допълва познанията им и да улеснява навлизането им на пазара на труда.

     Общинският годишен план за младежта на Община Русе за 2020г. е структуриран според приоритетите в следните ключови документи:

 • Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която с инициативата „Младеж в движение“ задава актуалната европейска доктрина, насочена към подобряване на образователните системи и улеснява навлизането на младите хора на пазара на труда;
 • Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010г.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта.

   При разработването на Общинския годишен план за младежта’2020 са взети под внимание и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Бялата книга на Европейската комисия „Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, както и обновената рамка за европейско сътрудничество в сектора на младежките дейности.

II. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ

        Младите хора в Община Русе, наблюдавани в общия контекст на възрастовата група и в своята индивидуалност, носят характерните особености на младежката общност в глобалния европейски и световен план. Отличава ги динамичното развитие на възгледите и възприятията им като представители на ново поколение в пост-тоталитарен свят, който все още утвърждава демократични принципи, гради нова ценностна система и формира пазарно ориентирани обществени отношения. Естествено съпротивление в хода на тези обществено-политически процеси са несъстоялите се навреме реформи на прехода.  

      Ето защо характерните за младите хора прагматизъм и визионерство, често се приземяват в основите на този дефицит. Затова оценката за целите на младите хора в Община Русе не се ограничава в една категория. Не е еднозначен и техният обобщен модел за успех, за който има не само различни нюанси, а и диаметрално противоположни визии. Изводът е резултат от поредица анкети, проведени в период от 6 месеца с над 1000 младежи по време на неформални срещи и обучения по теми на гражданското образование и кариерно ориентиране.

      Най-разпознаваем в младежката общност остава стремежът към независимост, подхранван от разнообразни информационни източници, чрез които различни по своята същност авторитети се превръщат в модели за подражание. Това понятие младежите свързват преди всичко с финансовата свобода. Проучването на техните нагласи ясно показва, че материалният аспект има водеща роля, когато степенуват категориите на собствената си ценностна система. Те измерват успеха с нивото на социална и икономическа свобода, до което могат да достигнат с професионална реализация или друга форма на изява. Това обуславя стремежа да вземат самостоятелни решения в желанието им да намерят своето поприще и призвание.

       В този деликатен период на техния живот оказват влияние обективни и субективни фактори, сред които най-силно въздействие имат незадоволителните условия на младежкия пазар на труда. Допуснати назад във времето хаотични икономически и образователни норми продължават да генерират парадокси, поради което класическите пазарни понятия на търсенето и предлагането достигнаха точката на пълно несъответствие. Пазарният глад за определени специалисти все повече се разминава с реалните възможностите на професионалното образование от една страна, а от друга нивото на компетентност на младите специалисти често не кореспондира нито с тяхната самооценка, нито с изискванията на работодателите. В този процес полезната роля на Общината е да посредничи в партнирането и диалога между образованието и бизнеса, да насърчава навлизането на дуалното образование в сфери, важни за икономическия и социален микроклимат.

        В Община Русе има добре развито представителство на различни структури и форми на младежки дейности и организации. В студентски, ученически клубове, движения, сдружения и неправителствени организации, създадени от и за младите хора в общината членуват близо 5 хиляди младежи на възраст от 15 до 29 години, в т.ч. обхванатите в различни образователни и културни форми на Общинския младежки дом, Общинския център за култура и изкуство и клубове за наука и изкуства с частен характер.

        Образователната инфраструктура за всички етапи на обучение в Община Русе е добре разгърната и осигурява равнопоставен достъп до образование и извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка една от тях има образователни институции с традиции за качествено образование. В тази област особен акцент поставя международно признатото качество на висшето образование в Русенския университет.

       Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и реализиране на младите хора се обуславя от макроикономическата ситуация в европейски и национален аспект, в контекста на регионалните условия за икономическо развитие и възможностите на местния икономически микроклимат.

       В тази връзка всички програми на Община Русе за осъвременяване на материалната база, за по-висок стандарт на образование и път за високите технологии във всички сфери за развитие на младите хора, са отговор на потребностите на младежката общност. Важен акцент е наличието на общинска нормативна уредба за стимулиране на ученици и студенти с изявени дарби и изключителни постижения в науката и изкуството.

       Програмите за младежка заетост и предвидените общински политики за старт в кариерата на младите хора, през настоящата 2020 за втора година ще бъдат подкрепени от центъра за кариерно ориентиране, който от края на 2018 година развива дейността си в структурата на Центъра за подкрепа и личностно развитие.

      Идентифицираните слабости са обусловени от негативните демографски тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите – от друга и от трета – недостатъчно правно-нормативна свобода на Общината, която да й отреди по-силна роля – да регламентира и прилага стимули за предприемачеството сред младите хора без да нарушава принципите на свободния пазар и свободната конкуренция.

       Идентични обстоятелства до скоро възпрепятстваха темповете за навлизане на по-качествен образователен процес, иновации и високи технологии за обучение, приоритетно заложени националните и местни стратегии. С новите постановки, изменения и допълнения на ЗПУО, регламентираните образователни стандарти и възможностите, които нормативната уредба предостави за разгръщане на иновативни учебни заведения, са нови практични инструменти за модернизиране на образованието и диверсифициране на методите за преподаване и учене.

       В контекста на тази перспектива се очаква все повече пространство в политиките за младежта да заемат новаторски проекти за формално и неформално образование, доброволчество и младежка активност, насочени към важни за местната общност каузи. Нормативната промяна не само зададе нов ред, тя отключи неизползван досега потенциал за реформа и резултати, с ключово значение за всички обществени кръгове и най-вече за младежките среди.

       Всички изводи, силни страни и слабости, посочени в настоящия ситуационен анализ, са отправна точка за формулиране на ясни цели и конкретни действия в Общинският годишен план за младежта’2020. 

III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА

       Общинският годишен план за младежта‘2020 е разработен като комплекс от мерки и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящата програма се основава на традиционното сътрудничество и разчита на добрата координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, младежко доброволчество.     

       В изпълнение на Националната стратегия за младежта многосекторният подход следва своето логическото развитие на регионално, областно и общинско ниво чрез официално утвърдени секторни политики за формулиране, изпълнение и оценка на младежките дейности.

       Доктрината на ЕС за младежта се фокусира върху 5 основни приоритета, които са базови и за настоящия Общински годишен план за младежта:

 • Участие;
 • Информация;
 • Неформално образование;
 • Доброволчески дейности;
 • По-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта.

       В тази връзка Общинският годишен план за младежта‘2020 предвижда дейности чрез които младите хора имат повече възможности:

 • за участие в обществения живот, в обществени дискусии и вземане на решения за развитието на общината и общността;
 • за знания, мобилност, заетост и социално включване като прилагат метода „Открита координация“;
 • за достъп до неформално образование и форми за учене през целия живот;
 • за ключови компетентности, дефинирани от Европейската референтна рамка, които обуславят повишаване на качеството на живот и личностното израстване;
 • за създаване на младежка инфраструктура в изпълнение на националните приоритети и регионалните политики за младежта;
 • за получаване на подкрепа и разбиране от обществото;

IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

       Съответствие

             Принципът на съответствие предполага логическа свързаност на общинския план с националните програмите и услугите за младежи, както и с европейските и международни стратегически документи за младежта.

 • Национална стратегия за младежта (2010-2020);
 • Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
 • Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа;
 • Хартата за правата на човека;
 • Европейски пакт за младежта;
 • Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи;
 • Бяла книга „Нов тласък за европейската младеж” на ЕК;
 • Препоръка 1437(2000) на Парламентарната асамблея за неформалното образование;
 • Препоръка 1585(2002) на Парламентарната асамблея за младежки политики и ролята на регионалните младежки съвети;
 • Препоръка 1844(2008) на Парламентарната асамблея за новия дневен ред на Съвета на Европа за младежките политики;
 • Препоръка Rec (2006) 1 на Комитета на Министрите на Съвета на Европа към държавите членки за ролята на националните младежки съвети в развитието на младежката политика и стандартите, установени в Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите;
 • Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;
 • Актуализираната стратегия по заетостта;

      Законосъобразност

            Принципът на законосъобразност дефинира съответствие и релативност на годишния общински план за младежта с резолюции, рамкови програми и стратегически документи на ЕС, закони и подзаконови актове на Р България, и общинската нормативна уредба:

 • Закон за младежта (Изм. ДВ, бр. 68/02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.);
 • Закон за висшето образование (Изм.ДВ.бр.102 от 21 Декември 2012г.);
 • Закон за предучилищното и училищно образование (Обн. ДВ в сила от 01.08.2016 г.)
 • Закон за закрила на детето (Изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г.);
 • Закон за насърчаване на заетостта (Изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.);
 • Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2010-2020);
 • Националната стратегия за младежта (2010-2020);
 • Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020);
 • Договорът от Лисабон (1 Декември 2009);
 • Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
 • Резолюция (2009/С311/01) относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта;
 • Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа;

   Недискриминация, обществена солидарност и толерантност

            Този принцип дефинира стил и мерки за насърчаване на равните възможности и приемането на различията между младите хора. Той концентрира специално внимание върху толерантността към всички социални и възрастови групи на обществото, равенство между половете, равен достъп до информация, образование, здравни грижи и работа за всички групи младежи.

    Ефективност, прозрачност и икономичност

            Този принцип задава стандарти за очакваните резултати и посочва нивото на реализираните младежки проекти и инициативи в условията на финансова рамка с ограничен ресурс, при прозрачни процедури, открита администрация, отворен дискусионен процес в общността, зачитане на обществените обсъждания, приемане и прилагане на конструктивните предложения.

    Децентрализация

            Принципът на децентрализация предполага фокус върху регионалните политики за младежта и местните инициативи, провокирани и осъществени от спецификата и потребностите на младите хора в местната общност.

    Многосекторен подход

            Принципът предполага свързващи и координиращи мерки и отношения, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора.

    Иновативност

            Този принцип ориентира годишния общински план за младежта към новаторство, модерни подходи, високи технологии, интерактивни техники в процеса на дефиниране на приоритетите, планиране и изпълнение на дейностите за подобряване на младежкото включване в живота на общността, повишаване на стандарта на живот на младите хора и насърчаване на активността им за младежки проекти и инициативи.

    Професионализъм

            Този принцип залага отговорно, професионално отношение към разработването на стратегически документи, свързани с развитието на младежката общност, в които се определят потребностите на младите хора, дефинират се приоритети за тяхното бъдеще на територията на Община Русе и въз основа на това се създават условия и нови възможности за учене, развитие, усъвършенстване и реализиране на пазара на труда.

    Надграждане

            Този принцип предполага доразвиване, логическо продължение и усъвършенстване на съществуващи добри практики, опит, инициативи и услуги за младите хора в Община Русе.

    Формиране на мрежа от партньорства

            Принципът на партньорските мрежи е ключов за успешното реализиране на заложените дейности в годишния общински план за младежта на местно, регионално и национално ниво с участието на всички заинтересовани страни.

V.НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Пълноценно участие на младите хора в обществено-икономическия живот на община Русе и приобщаване към общочовешките и демократични ценности на общността.

      Дейност 1. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.

Задача 1. Насърчаване на младите хора да създават и развиват или да се включват в младежки организации, за да ползват перспективите за обществено, професионално и личностно израстване, организирани в сдружения, клубове, асоциации и други неправителствени форми.

Задача 2. Логистична и организационна подкрепа за приобщаване към значими местни каузи и общински събития, планирани във връзка с конкретни за текущата година чествания, годишнини или други обществено-значими поводи.

Задача 3. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност.

     Дейност 2: Насърчаване на гражданското образование и обучение.

Задача 1. Популяризиране на неформалното образование и провеждането в училищната мрежа.

Задача 2. Прилагане на система от тренинги за себепознание и личностно израстване.

Задача 3. Обучение на младежки лидери.

    Дейност 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на общинско ниво.

Задача 1. Окуражаване на младите хора да участват в управлението като упражняват граждански контрол с участие в различни обществени структури, които имат право на въздействие върху дейността на местната администрация или конкретен публичен сектор.

Задача 2. Насърчаване развитието на младежко представителство чрез:

 • гарантиране на реална представителност и публичност;
  • обществено включване при формиране на политики, свързани с младежта в Община Русе

Задача 3. Стимулиране на младите хора и техните организации да участват в опазването, подобряването и управлението на природното богатство.

Задача 4. Съдействие на младите хора в Община Русе за организиране и провеждане на тематични събития във връзка със зададения от ЕК исторически фокус за 2020 като година на европейската памет за миналото.

                Индикативен   план                                                            Направление  1
 ДейностОрганизацияРесурсиПериодКонтрол
1Насърчаване на младите хора да участват в местното управление с нови формални и неформални организационни форми, дефинирани в ЗИДЗМ.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-РусеОбщина Русе, ОМД-Русе02.-10.2020.Месечен Годишен
2Годишна програма за тренинги и обучения по гражданско образование;Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-РусеОбщина Русе, ОМД-Русе02.-04. 2020. 05.-07. 2020. 09.-11.2020.Месечен Годишен
3.Институционална подкрепа на младите хора за създаване на младежко представителство;Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”Община Русе2020 год.Месечен Годишен
4.Логистична и организационна подкрепа на младите хора за провеждане на тематични събития в Община Русе, свързани с национални и международни чествания и годишнини на ЕС, ООН, ЮНЕСКО и др.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, РУО, Русенски университетБюджет на ОМД-Русе Община Русе2020 год.Месечен Годишен
4.1.Междуучилищни он-лайн състезания за европейската памет за миналото „Гражданско общество и гражданско участие днес и в предходното столетие в Европа“.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, РУО, Русенски университетБюджет на ОМД-Русе Община Русе2020 год.Месечен Годишен
4.2.Конкурс за ученици в гимназиален етап на обучение за историческо проучване на тема „Уроците от миналото – основа за нов обществен ред. Има ли младежки план за ЕС?“Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, РУО, Русенски университетБюджет на ОМД-Русе Община Русе2020 год.Месечен Годишен
4.3. Ретроспективно изложение на снимки и предмети от българския преход към демокрация и присъединяване към Европейския съюз, които представят младежките аспекти.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, РУО, Русенски университетБюджет на ОМД-Русе Община Русе2020 год.Месечен Годишен
4.4. Младежка ангажираност и право на избор – дискусионни неформални младежки срещи за стимулиране на гражданското им участие.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, РУО, Русенски университетБюджет на ОМД-Русе Община Русе2020 год.Месечен Годишен
5.Възлагане на публични функции на младежките представителства (информационни, застъпни-чески, правозащитни и др.), чрез механизми за публично подпомагане и участие на младите хора във вземането на решения.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-РусеММС-Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”; Бюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
6.Съдействие за провеждане на стажантски програми, стажове за придобиване на административни умения и управленски опит в публичния сектор.Община Русе, Дирекция” Култура и образование”, ОМД-Русе, Агенция по заетосттаММС, ЕСФ Програми от Стратегията на НПДЗ2020 год.Месечен Годишен

НАПРАВЛЕНИЕ 2: Информирани млади хора, равнопоставен достъп до качествени услуги и възможности за развитие.

     Дейност 1. Информационно осигуряване и публичност на младежките дейности.

Задача 1. Предоставяне на информационни услуги, поддържане на достъпна база данни.

Задача 2. Организиране на информационни дни за младежи и младежки организации в Община Русе за актуални програми и възможности за развитие.

Задача 3. Насърчаване на младите хора да ползват ресурса на европейската информационна мрежа ЕВРОДЕСК, чрез която се разпространява безплатна информация и консултации за млади хора, младежки работници и младежки организации.

Задача 4. Развитие на нови интерактивни подходи за връзка и обмен на информация, насърчаване на младежкото предприемачество в тази сфера.

     Дейност 2. Развитие на консултантските услуги в помощ на младите хора в Община Русе.

Задача 1. Устойчиво функциониране на изградения по проект младежки консултативен център чрез капацитета на ОМД-Русе, Младежкия парламент и неправителствени организации, които развиват дейност в тази сфера.

Задача 2. Предоставяне на безвъзмездни консултации на младите хора в Община Русе в подкрепа на тяхното личностно израстване, развитие на жизнени умения, социално включване и обществена активност.

Задача 3. Експертна подкрепа за семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора в Община Русе, включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство.

Задача 4. Логистична подкрепа за организиране на свободното време на младите хора в Община Русе чрез форми за култура, изкуство и неформално образование. 

          Индикативен   план                                                 Направление        2
 ДейностОрганизацияРесурсиПериодКонтрол
1.Предоставяне на информационни услуги според интересите и потребностите на младежите в Община Русе.ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
2.Организиране на дискусионни форуми по актуални въпроси за развитието на младите хора в общината;ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе02.-07.2020 09.-12.2020Месечен Годишен
3.Създаване на партньорски мрежи за делегирани от държавата услуги за младежката общност;Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-РусеОбщина Русе ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
4.Обучения, семинари и информационни кампании в отговор на младежките потребности;Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-РусеОбщина Русе, ОМД-Русе, Програма „Европа на гражданите”2020 год..Месечен Годишен
5.Развитие на ЕВРОДЕСК и интерактивни форми на информационен обмен.МОН, Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-РусеММС-Програма ”Младежта в движение”, Бюджет на ОМД-Русе2020 год..Месечен Годишен
6.Логистична подкрепа за организиране на свободното време на младите хора;Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, РУО,ММС Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;2020 год.Месечен Годишен

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Насърчаване на икономическа активност и кариерно развитие на младeжта.

     Дейност 1. Институционална подкрепа за кариерно ориентиране на младите хора и насърчаване на ученето през целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Задача 1. Насърчаване на работодателите да бъдат активни в планирането на учебния прием, да участват в процеса на професионалното обучение с база и преподавателски ресурс и да осигуряват възможност за работа и стипендии на изявените младежи;

Задача 2. Взаимодействие между образователните институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост;

Задача 3. Насърчаване на младите хора да учат през целия живот в ракурса на постоянно усъвършенстване, преквалификация или поддържане на специфични компетентности, търсени на пазара на труда;

Задача 4. Насърчаване на изследователския интерес на учениците и студентите чрез участие в различни проекти;

     Дейност 2. Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение на младежи в неравностойно положение, младежи със специални образователни потребности, младежи в социален риск или отпаднали от образователната система;

Задача 1. Окуражаване на работодателите да ползват възможностите на дуалното образование за приобщаване и професионални перспективи за младежи със специални образователни потребности, в социален риск или отпаднали от образователната система;

Задача 2. Посредничество за партниране между работодателите, професионалните училища, обучителните центрове и академичната общност по въпроси за професионалната и житейска реализация на младежи в неравностойно положение или друг социален риск.

                Индикативен   план                                   Направление      3
 ДейностОрганизацияРесурсиПериодКонтрол
1.Подкрепа за кариерно ориентиране на младите хора с оглед потребностите на младежите и пазара на труда в Община Русе.ЦПЛР-ЦУНТ РусеМОН, Бюджет на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе2020 год.Годишен
2.Институционална подкрепа и взаимодействие с работодатели и браншови организации за кадрово планиране в структуроопределящи сектори на местната икономика.Община РусеОбщина Русе2020 год.Годишен
3.Институционална подкрепа за въвеждане на дуално образование;Община Русе, РУО Русе, НАПООШАРС, ДОМИНО, ЕСФ, МРФ, клъстери2020 год.Годишен

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Стимулиране и популяризиране на неформалното образование сред младите хора в Община Русе

      Дейност 1. Развитие на клубове за неформално образование:

Задача 1. Развитие на Клуб „Младежки парламент” с представители на средните училища в Русе, като представителен орган на младите хора в град Русе, съгласно Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Бялата книга за младежта. Младежите осъществяват проучвания и анкети, реализират кампании, инициират дискусии и провеждат срещи с представители на местната администрация, Народното събрание и съдебната власт. Членовете на младежкия парламент участват в национални срещи на младежките парламенти.

Задача 2. Развитие на Клуб „Доброволец”, в рамките на Общински младежки дом – Русе, сформиран от неформална група младежи, с интереси в различните сфери на доброволчеството. Организират и участват в различни доброволчески акции, популяризират тази форма на обществено включване сред други младежи, приемат доброволчество в страната и чужбина.

Задача 3. Развитие на Клуб „Екология и спорт” към ОМД – Русе, който организира акции свързани с почистване, облагородяване, природосъобразен начин на живот и спорт. Организира тематични дискусии и обучения по метода „връстници обучават връстници”. Организира спортни събития, флашмоб събития, team building др.

Задача 4. Развитие на Клуб „Здраве” към ОМД – Русе, за организиране на обучения, дискусии и акции, в които се разглеждат проблеми на здравето и здравословни модели на живот.

Задача 5. Насърчаване на Клуб „Европейско развитие и младежка мобилност” към ОМД – Русе, да реализира европейски младежки програми и инициативи. Организира и провежда дискусии и семинари на теми като: „Обучение в чужбина”, „Младежка мобилност”, „Европейски програми” и др. Организира срещи с младежи от страната и чужбина.

Задача 6. Развитие на Клуб „Образование, култура и изкуство” в рамките на ОМД – Русе, който организира събития в областта на културата и образованието.

Задача 7. Развитие на Клуб „Превенция и закрила” в структурата на ОМД – Русе, който организира обучения, дебати, дискусии, свързани с превенцията на рисковото поведение сред младите хора. Предвиждат се обучения и дискусионни форуми на теми, свързани с трафик, зависимости и радикализация, в които участват инспектори и специалисти от ОДВР – Русе и други институции.

Задача 8. Развитие на Клуб „Дебати“ в структурата на ОМД-Русе, който организира срещи на млади хора, дискусии по актуални обществени въпроси, тренинги по дебатиране, подготовка за регионални и национални състезания по дебати, организиране на различни форми за популяризиране на обществените нагласи и позиции на младите хора в Русе.

      Дейност 2. Реализиране на събития и нестандартни форми на обучение за интелигентно израстване и социално приобщаване.

Задача 1. Организиране на срещи с младежи от средните училища, инициирани от МИКЦ – Русе, на теми от общ интерес за младежката общност;

Задача 2. Организиране на младежки брейн-сторм срещи за генериране на нови идеи за младежкото ежедневие и свободното време; актуални теми на местната общност и човечеството в контекста на обявеното от ЕК начало на въглеродно-неутрална Европа през 2020 година, както и година на европейската памет за миналото; предизвикателства и училищни състезания в контекста на обявената от ООН 2020 за Международна година на здравето на растенията, в контекста на продоволствената сигурност, опазването на околната среда и биологичното разнообразие, с директно въздействие върху икономическото развитие.

Задача 3. Предоставяне на организационно-логистична подкрепа на младежки клубове и неформални групи за реализиране на събития за откриване, изследване и съхраняване на историческото наследство в контекста на обявената от ЕК 2020 за година на европейската памет за миналото.

Задача 4. Насърчаване на взаимодействието между младежките организации и културните институти на територията на Община Русе.

                           Индикативен   план                                          Направление     4
 ДейностОрганизацияРесурсиПериодКонтрол
1.Създаване на екипи за преподаване на гражданско образование и популяризиране на програмата сред младежката общност.ОМД-Русе, Община РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
2.Организиране на дискусионни форуми на теми от неформалното образование за младите хора в общината; Групови и индивидуални срещи;ОМД-Русе, Община РусеМОН, ММС Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;2020 год.Месечен Годишен
3.Създаване на младежки неформални групи за организиране на свободното време в различни области: изкуство, бодибилдинг, биоенергия, туризъм и културно наследство; гидове и еко-маршрути, здравословни програми, гражданско образование;Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”,  ОМД-Русе, ОДЦКИ-Русе, НПОМОН, ММС –Програма „Хоризонт 2020”2020год.Месечен Годишен
4.Развитие на Клуб ”Младежки парламент”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
5.Развитие на Клуб „Екология и спорт” с фокус обявеното от ЕК в 2020 г. начало на въглеродно-неутрална ЕвропаОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
6.Развитие на Клуб „Здраве”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
7.Разрастване на Клуб „Европейско развитие и младежка мобилност”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
8.Развитие на Клуб „Образование, култура и изкуство”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
9,Развитие на Клуб „Превенция и закрила”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
10.Развитие на градски мажоретен състав „Екстрийм“ с представителна формация и подготвителна група.Община Русе ОМД-РусеОбщина Русе ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
11.Подготовка и провеждане на трето издание на Международен Фестивал „Русе – Ритъм & Марш“ парад и състезание на мажоретни състави.Община Русе ОМД-РусеОбщина Русе ОМД-Русе25-26. 04.2020 г.  Годишен
12.Създаване на градски фанфарен оркестър като клуб в структурата на ОДЦКИ – РусеОбщина Русе ОДЦКИ – РусеОбщина Русе ОДЦКИ-Русе2020 год.Месечен Годишен
13.Организационно-логистична подкрепа за откриване, изследване и съхраняване на историческите поуки в контекста на обявената от ЕК 2020 за година на европейската памет за миналото.ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Развитие на младежко доброволчество 

       Дейност 1: Мотивиране на младите хора за доброволчество, което ги прави мобилни, индиректно постига личностно израстване и социално сближаване, а директно постига солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.

Задача 1. Предоставяне на доброволчески възможности за младите хора във връзка с предстоящи събития в Община Русе в периода на официалните празници, чествания на важните за града и страната годишнини през 2020 г.

Задача 2. Популяризиране на транснационалната дългосрочна доброволческа служба за младежи на Съвета на Европа и осигуряване на прилагането й чрез по-пълно използване на средствата от новите програми и инициативи на ЕК „Младежта в движение”, „Гаранция за младежта” и „Възможности за младежта”.

Задача 3. Насърчаване и подпомагане на участието на българските младежи в международното младежко доброволчество.

       Дейност 2. Гарантиране правата на младите доброволци.

Задача 1. Правно регулиране на статута на младите доброволци. Закрила от възлагане на дейности, които биха могли да окажат опасно влияние върху тяхната психика и здраве.

Задача 2. Осигуряване на подходящо обучение за младежи, необходима за извършваните доброволчески дейности.

       Дейност 3. Популяризиране на доброволчеството.

Задача 1. Удостоверяване и признаване на обучението, опита и уменията, получени от младите хора по време на доброволческата дейност.

Задача 2. Прилагане на добри практики за набиране и обучение на млади доброволци, за стимулиране, оценка и признание на постиженията им.

Задача 3. Правно регулиране на статута на доброволческите организации чрез установените норми и стандарти на ЕС.

Задача 4. Популяризиране на  стандартите за младежкото доброволчество и осъществяване на публичен контрол в защита на младите доброволци.

               Индикативен     план                                             Направление     5
 ДейностОрганизацияРесурсиПериодКонтрол
1.Популяризиране на предстоящи възможности за участие на доброволци в значими обществени събития в Община Русе в периода на официалните празници, чествания на важните за града и страната годишнини през 2020 г.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
2.Развитие на Клуб „Доброволец” в ОМД-РусеОМД-РусеПрограмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020” – ММС, ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
3.Прилагане на правила и механизми за координиране на млади доброволци, регламентиране на изисквания и стандарти в защита на правата им.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, НПОМОН, ММС -Програма „Възможности за младежта 2020”2020 год.Месечен Годишен
4.Организиране на информационни кампании за популяризиране на доброволчеството;ОМД-Русе, НПОБюджет на ОМД-Русе, проекти на НПО2020 год.Месечен Годишен
5.Насърчаване на доброволчеството в сферата на социалните дейности, работа с деца, екология, спорт, здраве и др.ОМД-Русе, НПОМОН, ММС, Програми на ЕК и ЕСФ за младежта 2014-2020”;2020 год.Месечен Годишен
6.Изпращане на доброволци по програми на ЕС в чужбина и приемане на чуждестранни доброволци в Община Русе чрез новата програмна структура „Европейски корпус за солидарност“.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-РусеПрограма ”Европа за гражданите”; Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020” – ММС2020 год.  Месечен Годишен
7.Организиране на общоградски доброволчески конкурс „Златната метла”.ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.  Месечен Годишен

НАПРАВЛЕНИЕ 6. По-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта

        Дейност 1. Развитие на междукултурния диалог на младите хора в Община Русе с европейската и световна младежка общност в контекста на 2020 г., обявена от ЕК за начало на т. нар. „зелена сделка“ за въглеродно-неутрална Европа и година на европейската памет за миналото.

Задача 1. Стимулиране и развитие на международния диалог между младите хора и създаване на условия да изграждат умения за работа в мултикултурна среда;

Задача 2. Създаване на условия младите хора да опознават културата на различни националности и отделни етнически общности за издигане на образците на културното наследство за стимулиране на толерантност, разбирателство, взаимодействие и диалог между общностите;

Задача 3. Насърчаване на мобилността на младите хора в страната и в чужбина;

Задача 4.Стимулиране и подпомагане на младите хора да участват в международни и европейски младежки движения.

       Дейност 2. Подобряване на възможностите за реализиране на творческите умения на младите хора според техните интереси, цели и потребности с насърчаване на младежката инициативност, талант и изява.

Задача 1. Предоставяне на повече и по-добри условия за развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.

Задача 2. Подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии;

Задача 3. Насърчаване и подпомагане на талантливите младежи в областта на изкуството, науката, спорта.

Задача 4. Подкрепа на даровити млади хора с интерес към науката и високите технологии в контекста на обявената от ООН 2020 година за Международна година на здравето на растенията.

Задача 5. Насърчаване и подпомагане на талантливи младежи в областта на аерозолното изкуство чрез организация на конкурси за улично изкуство на места, определени от Община Русе

       Дейност 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.

Задача 1. Превенция на факторите, които създават риск за здравето на младите хора.

Задача 2. Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с

нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежките информационни мрежи.

Задача 3. Утвърждаване на природосъобразния начин живот сред младите хора чрез кампании на младежки работници, здравни специалисти, неправителствени, доброволчески и спортни организации на територията на Община Русе.

Задача 4. Ефективно прилагане на Насоките на ЕС за физическата дейност на младите хора, особено сред младежите с увреждания.

Задача 5. Прилагане на съвременни форми на здравно образование в училищата.

Задача 6. Развитие на подхода „Връстници обучават връстници” за повече доверие при формирането на нагласи и придобиване на умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и игнориране на рискови за здравето навици;

Задача 7. Подобряване на достъпа на младежите до качествени консултантски и здравни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве.

        Дейност 4. Превенция на социалното изключване на младите хора.

Задача 1. Повишаване капацитета на младежките работници за работа с младежи в риск;

Задача 2. Повишаване на уменията за адаптация и пригодност за трудова заетост на младежите. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;

Задача 3. Подобряване качеството на социалните услуги за млади хора и предоставяне на грижа в семейна или подходяща приемна среда, осигуряване на подкрепа за тяхното пълноценно интегриране във всички области на обществения живот.

Задача 4. Ограничаване на приемствеността за социалното изключване между поколенията. Приобщаване на младите хора към политиките за социално включване;

          Индикативен   план                                                               Направление 6
 ДейностОрганизацияРесурсиПериодКонтрол
1.Разпространение на актуална информация и информационни материали в помощ на младежките работници, за по-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта в различните среди на общността.ОМД-РусеММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”;2020 год.Месечен Годишен
2.Организиране и/или участие в различни младежки форуми за популяризиране на работата в мрежа и обмяната на опит сред младежките работници;ОМД-РусеМОН, ММС- Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; Бюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
3.Организиране на дискусии, дебати, състезания и семинари за даровити млади хора с интерес към науката и високите технологии в контекста на обявената от ООН 2020 година за Международна година на здравето на растенията, с фокус към ученици, студенти и млади учени, посветени на изследователска работа.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование” ОМД-РусеММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА-грантове (ЕИП), Бюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
4.Организиране на събития, конкурси и фестивали: Община Русе, Дирекция „Култура и образование”ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА грантове (ЕИП)2020 год.Месечен Годишен
4.1.Конкурс – рецитал българска поезия „За да я има България”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе03.03.2020.Месечен Годишен
4.2.Конкурс за есе и рисунка „Водата-извор на живот”, посветен на международен ден на водата – 22 мартОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе22.03.2020.Месечен Годишен
4.3.Балетен конкурс „Танцуваща река”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе04.2020 г.Месечен Годишен
4.4.Фолклорен фестивал „Северина”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе04.2020 г..Месечен Годишен
4.5.Международен младежки мажоретен фестивал „Русе – Ритъм и марш“. Трето изданиеОбщина Русе ОМД-РусеОбщина Русе, ОМД-Русе25-26. 04.2020 г.Месечен Годишен
4.6. Междуучилищни забавни състезания – куизи, посветени на Международната година на здравето на растенията.Община Русе, Дирекция „Култура и образование”, ЦПЛР ЦУНТБюджет Община Русе, ЦПЛР ЦУНТ, МОН05-06.2020.Месечен Годишен
4.7.Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов”Община Русе, Дирекция „Култура и образование” ОДЦКИ-РусеБюджет на ОДЦКИ-Русе06.2020 г.Месечен Годишен
4.8.Национален конкурс „Моят малък свят – на сънища богат”ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе07.2020 г.Месечен Годишен
4.9.Национална панорама „Всемир на таланти”Община Русе, Дирекция „Култура и образование” ОМД-РусеБюджет Община Русе,09.2020 г.Месечен Годишен
4.10Национална хорова срещаОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе11.2020 г.Месечен Годишен
4.11Фестивал на книгатаОбщина Русе, Дирекция „Култура и образование”, РБ ”Любен Каравелов”РБ ”Любен Каравелов”, Програма ”Глобални библиотеки”11.2020 г.Месечен Годишен
4.12.Младежки авторски конкурс за поезияОбщина Русе ОДМ – РусеОбщина Русе ОДМ – Русе03.2020 г.Месечен Годишен
4.13.Фестивал „Музика и цветове“Община Русе ОДМ – РусеОбщина Русе ОДМ – Русе06.2020 г.Месечен Годишен
5.Организиране на акции, събития, кампании, дебати дискусии за по-добра връзка между младите хора и публичните институции за по-резултатен диалог и адекватни решения за младежта;ОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе, Проект на ЕИП2020 год.Месечен Годишен
6.Организиране на тренинги и информационни дни за природосъобразен начин живот сред младите хора.Община Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-РусеММС, ЕЕА-грантс – програма на ЕИП2020 год.Месечен Годишен
7.Организиране на менторство и стажуване.Община Русе, ОМД-РусеПрограма „Гаранция за младежта” на ЕС2020 год.Месечен Годишен
8. Инициативи за приобщаване на младите хора в малките населени места на територията на общината чрез активна комуникация и участие в събития на младежката общностОбщина Русе, Дирекция ”Култура и образование” Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-РусеММС, Програма ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА-грантс, програма на ЕИП, Бюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
9.Разпространение на информационни и обучителни материали за сексуално и репродуктивно здраве.Община Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-РусеЕЕА-грантове, програма на ЕИП, Програма на ЕК „Хоризонт 2020”, Бюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен

НАПРАВЛЕНИЕ 7. РАЗВИТИЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА

       Дейност 1. Създаване на система от стандарти за оценка и усъвършенстване на младежката работа в Община Русе.

Задача 1. Повишаване на капацитета на младежките работници;

Задача 2. Стимулиране на разнообразието на прилаганите методи в младежката работа;

Задача 3. Подкрепа на дейности, насочени към иницииране, създаване и развитие на партньорски и браншови мрежи за обмяна на опит, добри практики между младежките работници на местно, национално и международно ниво;

Задача 4. Насърчаване създаването на етичен кодекс в младежката работа и прилагането му от младежките работници;

      Дейност 2. Популяризиране на младежката работа.

                               Индикативен   план                                         Направление 7
 ДейностОрганизацияРесурсиПериодКонтрол
1.Повишаване на професионалния капацитет и ключовите компетентности на младежките работнициОМД-РусеБюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
2.Разработване и разпространение на информационни материали и наръчници за работата на младежките работници, за насърчаване признаването на младежката работа в обществото.ОМД-РусеММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”;2020 год.Месечен Годишен
3.Младежки дискусионни форуми и конференции за популяризиране на работата в мрежа и обмяната на опит сред младежките работници;ОМД-РусеМОН, ММС- Програма на ЕК „Хоризонт 2020”, Бюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен
4.Насърчаване на младежки-те представителства да се развиват на регионално и национално ниво като форма на самоуправление, за да се ускори децентрализацията на държавната политика за младежта.Община Русе, Дирекция ”Култура и образование” ОМД-РусеММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Гаранция за младежта 2020”;2020 год.Месечен Годишен
5.Организиране на срещи, дискусии и семинари за предоставяне на услуги в общината чрез различни форми на младежка работа, разнообразни подходи и методи за различни групи млади хора със специфични потребности;Община Русе, Дирекция ”Култура и образование” ОМД-РусеММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА-грантове (ЕИП) Бюджет на ОМД-Русе2020 год.Месечен Годишен

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА‘2020.

Организационните дейности, координацията и ресурсите за изпълнение на националните и местни политики за младите хора са регламентирани в Закона за младежта:

      Националната програма за младежта се осъществява от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ за периода 2016 – 2020 г.

Средствата за дейностите по програмата се осигуряват в рамките на Бюджета на Република България чрез Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието на РБ за съответната година. ЗИДЗМ ясно урежда правилата за финансиране на младежките дейности чрез създаването на нова Глава Девета „Финансиране” в чл. 57-60.

Финансирането на националната младежка политика се осъществява със средства от:

1. републиканския бюджет;

2. общинските бюджети;

3. национални и международни програми;

4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

5. приходи от други източници.

      Финансовите средства за изпълнение на националните и общински програми за младежта се осигуряват от републиканския бюджет и се планират ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България и общинските бюджети.

      Условията и редът за финансиране на проекти по националните програми за младежта се определят с наредба на Министъра на младежта и спорта съгласувано с Министъра на финансите.

       Стандартите за делегираните от държавата младежки дейности и за финансиране чрез общинските бюджети на местни младежки дейности се определят с решение на Министерски съвет.

       За периода 2019-2021 г. държавното финансиране на младежките дейности се осъществява по БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “МЛАДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ”, чиято цел еда провежда ефективна национална политика за младежта, да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури за успешното им развитие и реализация в обществения живот на страната и Европейския съюз.

Бюджетната програма „Младите в действие” се управлява от специализираната  администрация на Министерството на младежта и спорта  – дирекция „Младежки политики”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Бюджетна програма – 2500.05.01 – „Младите в действие”   
 (класификационен код и наименование на бюджетната програма)
Показатели за изпълнениеМерна единицаПроект 2019 г.Прогноза 2020 г.Прогноза 2021 г.
1.   Показател „БГ младеж”лв.173 900173 900173 900
2. Показател „Национална програма за младежта“лв.800 400800 400800 400
3. Показател „Национална програма за младежки дейности“ (по чл. 10 а от Закона за хазарта)лв.2 000 0002 000 0002 000 000

     Предвиденият ресурс за дейности в Общинския годишен план за младежта в Бюджет‘2020 на Община Русе е в размер на 20 000 лева.

     Инициативи на ЕК и програми за финансиране на младежки дейности през текущия програмен период 2016-2020г. :

1.   ЕС осигури 6 млрд. евро, които се използват за стимулиране на младежката заетост до 2020 г. включително. В последната година от програмния период България може да се възползва от тези средства чрез финансиране по европейската инициатива „Гаранция за младежта 2014-2020”. Чрез националния план за изпълнение на „Гаранцията за младежта” се очаква да бъдат усвоени последните траншове от предвидените в Европейския съюз около 150 милиона евро за стимулиране на младежкия пазар на труда.

2.   Изградена младежка инфраструктура. ОМД-Русе бе бенефициент на Националната програма за младежта и Подпрограма „Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове“ на ММС за продължаване на дейността и развитие на Младежки информационно консултантски център. В изпълнението на проекта и във времето на неговата устойчивост Община Русе е партньор на МИКЦ, участва и подкрепя неговата дейност за консултиране и кариерно ориентиране на младежи на възраст между 15 и 29 г. През 2020 г. проектът е във втората година на своята устойчивост.

3.   Европейска инициатива „Възможности за младежта” е подготвително действие на стойност 4 млн. евро за подпомагане на страните от ЕС да осигурят на младите хора работа, по-нататъшно образование или обучение/преквалификация. Работни програми и подпрограми: „Европейска рамка за качество на стажовете“, „Твоята първа работа с EURES“ – подготвителни действия за подпомагане на младите хора да намерят работа в друга страна в рамките на ЕС. ЕК препоръчва засилено използване на ЕСФ от националните правителства за оползотворяване на общия за периода размер от 30 млрд. евро за проекти до края на 2020 г. и 1,3 млн. евро във вид на техническа помощ по линия на ЕСФ за създаване на схеми за професионално обучение.

4.   Програма „Младежта в движение“ е широко-обхватен пакет инициативи за образование и заетост за младите хора в Европа.

5.   Програма „Еразъм+“ и „Леонардо да Винчи“ – осигурява младежки обмен и стажове в предприятия през 2020 г. в други страни от ЕС за студенти и учащи в професионални училища.

6.   Програма „Еразъм за предприемачи“ – осигурява работни места за млади предприемачи в малки предприятия в страните от ЕС.

7.   Програма „Европейски корпус за солидарност“ предоставя годишно 10 000  възможности за доброволчество в държавите от ЕС.

8.   Европейска инициатива „Хоризонт 2020” с финансиране, предвидено за целия период включително до края на 2020 г. в размер на 70 млрд. евро. Програмата е насочена към превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват развитие на висшите училища в рамките на общността, малкият и среден бизнес, научните изследвания и предоставят нови възможности за младежка заетост.

9.   Други източници: Общинска програма за стимулиране на изяви на ученици в извънкласни дейности и занимания по интереси‘2020 г.

VII. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА.

      Действията за мониторинг, оценка и актуализиране са заложени в общоприети индикатори за ефективност и система за контрол, която влиза в сила с Решението на Общинския съвет за приемане на настоящия ОГПМ‘2020.

Индикатори за ефективност на Общински годишен план за младежта ’2020:

1.   Брой работещи младежки центрове за интегрирани младежки услуги на територията на Община Русе;

2.   Брой и вид предоставени информационни услуги в резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;

3.   Брой и вид проведени обучения на територията на Община Русе;

4.   Брой идентифицирани и използвани в младежката работа методи и подходи;

5.   Брой осъществени срещи и конференции;

6.   Брой и вид информационни кампании;

7.   Брой участници в обучения, проведени в резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;

8.   Брой и вид обучителни програми за повишаване на капацитета на младежките работници;

9.   Брой обучени младежки работници на територията на Община Русе;

10. Брой и вид младежки инициативи с участието на млади доброволци на територията на Община Русе;

11. Брой млади доброволци участници в различни инициативи в Община Русе и в по-широк териториален обхват;

12. Брой и тип организации/институции на територията на Община Русе, приемащи доброволци;

13. Брой и вид обучителни програми за работа с млади доброволци в Община Русе;

14. Брой, вид и честота на предоставянето на консултации на млади хора в Община Русе;

15. Брой млади хора участвали в различни кампании и инициативи;

16. Брой и вид послания, разпространени чрез младежките кампании, в резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;

17. Брой млади хора от малките населени места в Община Русе получили услуги в резултат на дейностите в общинския годишен план за младежта;

18. Консултирани и обучени младежки работници и други специалисти, които работят с младежи и млади хора в риск на територията на Община Русе.

Очаквани резултати от изпълнението на Общински годишен план за Младежта’2020:

1.   Ефективен период на устойчивост на МИКЦ при ОМД – Русе в Община Русе;

2.   Информираност на младите хора за възможностите за професионална и личностна реализация – минимум 1000 млади хора годишно ще получат информационни услуги;

3.   Професионална ориентация и трудови умения за включване в различните сфери на обществено-икономическия живот на страната – минимум 200 млади хора годишно ще получат специализирана информация, допълнителни знания и квалификационни умения в резултат на дейностите в общинския годишен план за младежта;

4.   Повече млади хора, участващи в младежко доброволчество – минимум 200 млади хора привлечени като доброволци за осъществяване на младежки дейности и инициативи на територията на Община Русе;

5.   Стимулирано дългосрочно доброволчество (над два месеца) – минимум 10 младежи, положили дългосрочен доброволен труд в различни организации или институции;

6.   Възраждане на доброволческите ценности и практики за упражняването на доброволен труд – минимум 5 институции и организации на територията на Община Русе да изявят желание и да приемат млади доброволци;

7.   Повишен капацитет на младежките работници – минимум 5 младежки работници повишили знанията и уменията си;

8.   Идентифицирани и популяризирани добри практики – разгледани, обследвани, приложени и оповестени минимум 20 младежки инициативи;

9.  Създадена мрежа на младежките работници – минимум 5 организации и 5 младежки работници участващи в мрежата;

Контрол и наблюдение:

Контролът по изпълнението на програмата се осъществява от кмета на Община Русе чрез зам.-кмета в сектор „Хуманитарни дейности“. Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейностите се осъществява от Дирекция „Култура и Образование” в Община Русе и ръководителите на Общински младежки дом – Русе и Център за подкрепа и личностно развитие ЦУТНТ – Русе. Предварителен контрол на текущото изпълнение на бюджета се осъществява от финансов контрольор в Община Русе. В качество на управляващи органи по оперативни програми и програмни оператори ММС и МОН контролират изпълнението на дейности, финансирани чрез фондове на ЕС и ЕИП.

Наблюдение на текущи дейности и проекти, финансирани по „Индикативна програма за младежта” се извършва и от Дирекция „Младеж” в съответствие с функциите, описани в Устройствения правилник на ММС.

VIII. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА.

Мерките за информираност и публичност на ОГПМ‘2020 са предвидени във всяка дейност от седемте направления според спецификите на конкретните инициативи, събития, акции и кампании. Всички прояви на младежка активност, предмет на ОГПМ‘2020, се популяризират с прес-съобщения на официалната WEB-страница на Община Русе и в социалните мрежи чрез страниците на ОМД-Русе, ОДЦКИ-Русе, Младежкия парламент и неформалните младежки групи, формирани за всяка конкретна инициатива. Местните и централни медии се уведомяват чрез пресконференции. Всички събития с фестивален и конкурсен характер имат бюджет за информация и публичност, в тази връзка според спецификата на събитието се изработват транспаранти, винили (за сцена, стена, билборд), флайери, дипляни, рекламни тениски, шапки, като всяка една от изброените позиции е част от спецификацията на текуща обществена поръчка на Община Русе за печатни и рекламни материали и се възлагат за изработка на избрания изпълнител по реда на ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         (Иво Пазарджиев)