Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 51 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

 1. Приема отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г., съгласно Приложение №1.
 2. Приема Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г., съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)

Приложение №1

ОТЧЕТ

за изпълнение на Годишния план за приватизация

на общинска собственост през 2023 г.

Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. е приет с Решение №1174/24.01.2023 г. и допълнен с Решение №1359/15.06.2023 г. и Решение №1360/15.06.2023 г. на Общински съвет – Русе.

В Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. са включени акции, собственост на Община Русе в капитала на две търговски дружества и дванадесет общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели.

В настоящия отчет е отразена извършената работа на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. за всеки от включените в него общински обекти, както следва:

 1. Акции, собственост на Община Русе в капитала на търговски дружества:
  1. Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД, ЕИК 117033066.

С Решение №293/20.09.2012 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на 560 бр. поименни налични акции, описани във временно удостоверение №1/14.06.2002 г., с начална тръжна цена 57 500 лева. За обявените дати на търга 09.11.2012 г. и 04.12.2012 г. няма закупени тръжни документи, въпреки заявения инвеститорски интерес.

През 2023 г. няма заявен инвеститорски интерес и не е обявяван публичен търг.

 1. Продажба на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971.

С Решение №787/24.02.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг за продажба на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, при начална тръжна цена в размер на 947 022,60 лева, стъпка на наддаване 20 000 лева и депозит за участие 50 000 лева. За обявените дати 15.04.2022 г. и 05.05.2022 г. не са подадени документи за участие и търг не е проведен, въпреки заявения инвеститорски интерес.

След постъпило в Община Русе заявление за закупуване на общинското участие в капитала на търговското дружество, с Решение №1221/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг за продажба на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, при начална тръжна цена в размер на 947 022,60 лева, стъпка на наддаване 20 000 лева и депозит за участие 50 000 лева.

За участие в тръжната процедура е подадено едно предложение. Търгът е проведен на 07.04.2023 г. с един участник, който е определен за купувач с Решение №РД-01-1138/19.04.2023 г. на Кмета на Община Русе при продажна цена от 947 022,60 лева за пакета акции. На 17.05.2023 г. с купувача „Сплендид Русе“ ЕООД, представлявано от управителя Христо Тороманов е сключен договор за приватизационна продажба, като джиросването и предаването на акциите е извършено на 18.05.2023 г.

Считано от момента на джиросване на собствените ѝ 101 940 броя налични поименни акции, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, Община Русе не е акционер в търговското дружество.

 • Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
  • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, с площ от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, и построените в него сгради:

1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м, брой етажи:  1, предназначение: складова база, склад

2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж

5. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство

7. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда

8. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

9. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

10. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

11. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда

12. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1 188 кв. м, брой етажи: 3, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

13. Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1 006 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

14. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

15. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 5, предназначение: административна, делова сграда

16. Сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ 353 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда

17. Сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ 68 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия

18. Сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ 473 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда

19. Сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ 298 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад,

 предмет на Акт №7438/12.05.2015 г. за частна общинска собственост.

Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, в изпълнение на Решение №1298/26.02.2015 г. на Общински съвет – Русе.

Във връзка със заявен инвеститорски интерес, с Решение №1326/18.05.2023 г. е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на застроения общински имот (бивш хлебозавод) при начална тръжна цена в размер на 4 200 000 лева без ДДС, стъпка на наддаване 50 000 лева и депозит за участие 200 000 лева.

За участие в тръжната процедура е подадено едно предложение. Търгът е проведен на 07.07.2023 г. с един участник, който е определен за купувач с Решение №РД-01-2288/11.07.2023 г. на Кмета на Община Русе с предложена тръжна цена от 4 200 000 лева без ДДС. На 08.08.2023 г. е сключен договор за приватизационна продажба с купувача „София франс ауто“ АД, представлявано от изпълнителния директор Евгений Градинар. Предаването и приемането на имота е извършено на 14.08.2023 г., за което е изготвен и двустранно подписан предавателно-приемателен протокол.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв. м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв. м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв. м., предмет на Акт №6125/10.11.2009 г. за частна общинска собственост.

Във връзка със заявен инвеститорски интерес, в изпълнение на Решение №1101/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване за продажба на общинския имот при начална тръжна цена в размер на 1 271 883 лева без ДДС, стъпка на наддаване 20 000 лева и депозит за участие 50 000 лева.

За обявените дати 10.01.2023 г. и 02.02.2023 г. не са подадени документи за участие и търг не е проведен, въпреки заявеното намерение за закупуване.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв. м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на Акт №7318/29.07.2014 г. за частна общинска собственост.

Във връзка със заявен инвеститорски интерес, в изпълнение на Решение №1102/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване за продажба на общинския имот при начална тръжна цена в размер на 31 800 лева без ДДС, стъпка на наддаване 2 000 лева и депозит за участие 3 000 лева.

За участие в тръжната процедура е подадено едно предложение. Търгът е проведен на 11.01.2023 г. с един участник, който е определен за купувач с Решение №РД-01-196/19.01.2023 г. на Кмета на Община Русе с предложена тръжна цена от 31 800 лева без ДДС. На 09.02.2023 г. е сключен договор за приватизационна продажба с купувача Сдружение „Бизнес иновационен център инобридж“, представлявано от председателя на Управителния съвет Милен Добрев.

Предаването и приемането на имота е извършено на 16.02.2023 г., за което е изготвен и двустранно подписан предавателно-приемателен протокол.

 • Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв. м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г. и изградената в него масивна  триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв. м. и е с административно обслужващо предназначение. Изградена е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток. За общинския имот е изготвен Акт №3944/28.10.2002 г. за частна общинска собственост.

След заявен инвеститорски интерес, с Решение №970/24.04.2014 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на горепосочения общински имот. В изпълнение на Решение №1049/19.06.2014 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на бившата поликлиника чрез търг с явно наддаване при начална тръжна цена от 270 000 лева без ДДС. За обявените дати 08.08.2014 г. и 02.09.2014 г. няма закупена тръжна документация и търг не е проведен.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2023 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 80 кв. м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на Акт №8396/20.09.2017 г. за частна общинска собственост. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71.

Във връзка със заявен инвеститорски интерес, в изпълнение на Решение №1284/20.04.2023 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на общинския имот при начална тръжна цена 60 000 лева, стъпка на наддаване 3 000 лева и депозит за участие 10 000 лева.

За участие в тръжната процедура е подадено едно предложение. Търгът е проведен на 12.06.2023 г. с един участник, който е определен за купувач с Решение №РД-01-1915/15.06.2023 г. на Кмета на Община Русе с предложена тръжна цена от 60 000 лева. На 11.07.2023 г. е сключен договор за приватизационна продажба с купувача Евгения Иванова.

Предаването и приемането на имота е извършено на 14.07.2023 г., за което е изготвен и двустранно подписан предавателно-приемателен протокол.

 • Сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 78 кв. м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Кръстец“ №81, гр. Русе, предмет на Акт №5335/14.02.2008 г. за частна общинска собственост. Сградата е масивна търговска сграда и представлява бивша сладкарница „Бор“ в кв. Дружба II-„Селеметя“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1713.

Във връзка със заявен инвеститорски интерес, в изпълнение на Решение №501/20.05.2021 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на описания по-горе имот чрез публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена 52 900 лева, стъпка на наддаване 5 000 лева и депозит за участие 5 000 лева. За определените дати 05.10.2021 г. и 28.10.2021 г. няма закупени тръжни документи и търг не е проведен.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2023 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Сграда с идентификатор 63427.2.2044.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 73 кв. м., на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес: бул. „Цар Освободител“ №64, гр. Русе, предмет на Акт №7551/12.10.2015 г. за частна общинска собственост. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2044.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2023 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м., с прилежащи части: 0,319% идеални части от общите части на сградата, предмет на Акт №8730/09.11.2018 г. за частна общинска собственост.

В изпълнение на Решение №500/20.05.2021 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на общинския имот при начална тръжна цена 25 600 лева, стъпка на наддаване 2 000 лева и депозит за участие 2 000 лева. Въпреки заявения инвеститорски интерес за обявените дати 14.07.2021 г. и 06.08.2021 г. няма закупени тръжни документи и търг не е проведен.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2023 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Застроен поземлен имот №503.1725 с площ 2 035 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: ниско застрояване (до 10 м.),  представляващ урегулиран поземлен имот II-за изкупвателен пункт и фуражомелка в квартал 86 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, ведно с построената в него едноетажна масивна селскостопанска сграда №503.1725.1 със застроена площ 75 кв. м., с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на Акт №5410/13.05.2008 г. за частна общинска собственост.

След заявен инвеститорски интерес, с Решение №1043/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот.

В изпълнение на Решение №1103/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на общинския имот при начална тръжна цена 71 729 лева, стъпка на наддаване 5 000 лева и депозит за участие 5 000 лева.

За обявените дати 12.01.2023 г. и 06.02.2023 г. не са подадени документи за участие и търг не е проведен, въпреки заявения инвеститорски интерес.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2023 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе,  с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, с площ 1 735 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс на здравеопазване и построената в него сграда с идентификатор 63427.2.5255.1, със застроена площ 612 кв. м., брой етажи; 2, предназначение: здравно заведение, предмет на Акт №6867/25.01.2013 г. за частна общинска собственост.

След заявен инвеститорски интерес, с Решение №1100/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот.

В изпълнение на Решение №1175/24.01.2023 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на общинския имот при начална тръжна цена 976 857 лева без ДДС, стъпка на наддаване 20 000 лева и депозит за участие 50 000 лева.

За участие в тръжната процедура е подадено едно предложение. Търгът е проведен на 16.03.2023 г. с един участник, който е определен за купувач с Решение №РД-01-838/21.03.2023 г. на Кмета на Община Русе с предложена тръжна цена от 976 857 лева, без ДДС. На 10.04.2023 г. е сключен договор за приватизационна продажба с купувача „Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина-Медика“ ООД, представлявано от доц. д-р Кирил Панайотов.

Предаването и приемането на имота е извършено на 18.04.2023 г., за което е изготвен и двустранно подписан предавателно-приемателен протокол.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ фурна с помещение за продажба на закуски и склад към нея с обща застроена площ 86 кв. м., с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с предназначение: сграда със смесено предназначение, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, ет. 0, с прилежащи части: изба под фурната с площ 18 кв. м. и съответните ид. части от общите части на сградата, и функционално свързаната с него сграда с идентификатор 63427.2.1375.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с предназначение: сграда за търговия, разположена на полуетаж и представляваща фактически баня и съблекалня на етажа над фурната с обща застроена площ 47 кв. м., предмет на Акт №6858/21.12.2012 г. за частна общинска собственост.

С Решение №1359/15.06.2023 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация през 2023 г. с точка 2.11 и е открита процедура за приватизация на общинския имот.

В изпълнение на Решение №1451/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общинския имот при начална тръжна цена 352 500 лева, стъпка на наддаване 10 000 лева и депозит за участие 30 000 лева.

Тръжната процедура ще бъде проведена през м. януари 2024 г.

 • Сграда с идентификатор 63427.5.487.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ от 55 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, с адрес: гр. Русе, кв. „Родина 2“, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на Акт №10795/10.04.2023 г. за частна общинска собственост. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.487, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, за който има съставен Акт №10232/17.07.2021 г. за частна общинска собственост.

С Решение №1360/15.06.2023 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация през 2023 г. с точка 2.12 и е открита процедура за приватизация на общинската сграда.

В изпълнение на Решение №1452/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общинския имот при начална тръжна цена 39 760 лева, стъпка на наддаване 2 000 лева и депозит за участие 5 000 лева.

За участие в тръжната процедура са подадени три предложения. Търгът е проведен на 18.12.2023 г. с допуснати трима участника. Участникът, спечелил публичния търг е определен за купувач с Решение на Кмета на Община Русе с предложена тръжна цена от 93 760 лева.

 • Приходи, реализирани от продажба на общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

От Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. са реализирани пет приватизационни продажби и са сключени приватизационни договорина обща стойност 6 463 954,00 лева, както следва:

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв. м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на Акт за частна общинска собственост №7318/29.07.2014 г., с приход в размер на 32 673,16 лева;
 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5255,  с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, с площ 1 735 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс на здравеопазване и построената в него сграда с идентификатор 63427.2.5255.1, със застроена площ 612 кв. м., брой етажи; 2, предназначение: здравно заведение, предмет на Акт за частна общинска собственост №6867/25.01.2013 г.,  с приход в размер на 1 030 069,24 лева;
 • 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, с приход в размер на 947 022,60 лева;
 • Сграда с идентификатор 63427.7.71.3, едноетажна, със застроена площ 80 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №8396/20.09.2017 г., с приход в размер на 60 000,00 лева;
 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, с площ от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, и построените в него деветнадесет сгради, предмет на Акт за частна общинска собственост №7438/12.05.2015 г., с приход в размер на 4 394 189,00 лева.
 • Дейност на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол през 2023 г.

През 2023 г. Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) като специализиран орган към Общинския съвет за организиране и контрол на приватизацията на общинска собственост в Община Русе е провела осем заседания.

На основание чл. 9, т. 2, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, от КПСК през 2023 г. е изпълнено следното:

 • приет е Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г.;
 • приет е проект на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.;
 • разгледани и приети са приватизационна оценка и информационен меморандум на два общински обекта за приватизация;
 • дадени са становища по три предложения за откриване на процедура за приватизация;
 • одобрени са четири предложения за решения за приватизация на общински имоти;
 • одобрено е едно предложение за решение за приватизация на акции, собственост на Община Русе в капитала на търговско дружество;
 • одобрени са тръжни условия за четири публични търга за продажба на общински имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 • одобрени са тръжни условия за един публичен търг за продажба на акции по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 • определени са петима участника за спечелили публичен търг за продажба на общински имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и са предоставени пет протокола на кмета за издаване на решение;

–         определен е един участник за спечелил публичен търг за продажба на акции, собственост на Община Русе в капитала на търговско дружество по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и е предоставен протокол на кмета за издаване на решение.

 • Следприватизационен контрол при приватизация на общинско участие в капитала на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, на основание чл. 9, т. 18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе е осъществила през 2023 г. следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014 г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „Диагностично-консултативен център – 2 – Русе“ ЕООД.

Купувачът Университетска болница за активно лечение „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, представлявано от управителя д-р Ивелин Йоцов е представил доклад с вх. №30-4372-11#1/08.12.2023 г. относно изпълнение на задълженията по приватизационния договор, както следва:

 • приватизираното дружество е длъжно да извършва най-малко три от лечебните дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
 • недвижимото имущество на „Диагностично-консултативен център – 2 – Русе“ ЕООД запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация за срок от 15 години;
 • по договорите с наемателите в бившата общинска част от сградата да се осигурят за срок от 15 години наемни условия, не по-лоши от съществуващите към момента на обявяване на процедурата за приватизация.

След запознаване и обсъждане на доклада, КПСК констатира, че поетите задължения по приватизационен договор от 21.10.2014 г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „Диагностично-консултативен център – 2 – Русе“ ЕООД, се изпълняват от купувача УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, съобразно договорените условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

Приложение №2

ГОДИШЕН ПЛАН

за приватизация на общинска собственост през 2024 г.

I. Приоритетни цели

Основните цели, заложени в плана за приватизация на 2024 г., представляват продължение на планове и програми, приети през предходните периоди, в това число за:

– обстоен анализ на състоянието и пълноценното ползване на общинската собственост;

– освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се използват или използването им е недостатъчно ефективно;

– осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.

Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.

Получените приходи от приватизационна продажба, съгласно чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси се разходват единствено:

– за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи;

– за разходи, свързани с приватизационния процес;

– за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол и подзаконовите нормативни актове, както и Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, при спазване принципите на:

 • осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
 • равнопоставеност на всички участници.

II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2024 г.

В Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2024 г. са включени акции, собственост на Община Русе в капитала на едно търговско дружество и седем общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели.

1.Акции, собственост на Община Русе от търговски дружества:

1.1.Продажба на 560 броя налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД, ЕИК 117033066.

Очакваните приходи от продажба на общинското участие в капитала на търговското дружество ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвяне на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

2.Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:

2.1.Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв. м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв. м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв. м., предмет на Акт №6125/10.11.2009 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 • Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г., с площ от 4 025 кв. м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., Имотът е с предназначение: за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв. м. и е с административно-обслужващо предназначение. Изградена е със стоманобетонови колони, пояси и плочи, и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток. За общинския имот е съставен Акт №3944/28.10.2002 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвяне на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 • Сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 78 кв. м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Кръстец“ №81, гр. Русе, предмет на Акт №5335/14.02.2008 г. за частна общинска собственост. Сградата е масивна търговска сграда и представлява бивша сладкарница „Бор“ в кв. Дружба II-„Селеметя“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1713.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 • Сграда с идентификатор 63427.2.2044.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 73 кв. м., на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес: бул. „Цар Освободител“ №64, гр. Русе, предмет на Акт №7551/12.10.2015 г. за частна общинска собственост. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2044.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м., с прилежащи части: 0,319% идеални части от общите части на сградата, предмет на Акт №8730/09.11.2018 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 • Застроен поземлен имот №503.1725 с площ 2 035 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: ниско застрояване (до 10 м.),  представляващ урегулиран поземлен имот II-за изкупвателен пункт и фуражомелка в квартал 86 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, ведно с построената в него едноетажна масивна селскостопанска сграда №503.1725.1 със застроена площ 75 кв. м., с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на Акт №5410/13.05.2008 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ фурна с помещение за продажба на закуски и склад към нея с обща застроена площ 86 кв. м., с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с предназначение: сграда със смесено предназначение, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, ет. 0, с прилежащи части: изба под фурната с площ 18 кв. м. и съответните ид. части от общите части на сградата, и функционално свързаната с него сграда с идентификатор 63427.2.1375.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с предназначение: сграда за търговия, разположена на полуетаж и представляваща фактически баня и съблекалня на етажа над фурната с обща застроена площ 47 кв. м., предмет на Акт №6858/21.12.2012 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на обявената начална тръжна цена – 352 500 лева.

III. Следприватизационен контрол при приватизация на общинско участие в капитала на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

 1. Следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014 г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „Диагностично-консултативен център – 2 – Русе“ ЕООД.

След приемането на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2024 г. от Общински съвет – Русе, същият публично се оповестява.

Годишният план за приватизация може по всяко време да бъде допълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.

Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2024 г. действа до приемането на плана за следващата година.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.

За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти, общинска собственост се внася отделно предложение, след становище на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)