Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 51

РЕШЕНИЕ № 51
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ ; чл.16, ал..6 от Наредба № 1 и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от три години част от имот частна общинска собственост на ул.”Котовск” №1, ет.V, стая 509, за клуб на Обединен съюз на пенсионерите в България, състоящ се от 35,00кв.м. площ и месечна наемна цена – 22,32лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2
ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решение на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от три години за посоченият в т. І. обект.