Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 510 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският съвет реши:
Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Допълнително споразумение към Договор № 1401 / 03.05.2016 г. за учредяване право на строеж върху общинска земя (суперфиция) (вписан под № 134, т. 15, ДВР 5742, вх. рег. № 5853 / 10.05.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), за удължаване на сроковете по чл. 5, т. 1 и 2 от Договора, с шест месеца.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)